Bude vzkříšení k soudu za ničemné skutky?

Zbavuje nás smrt hříchu?
Chrání nás smrt před vzkříšením k soudu?
Kdo bude vzkříšen k soudu?
Co k tomu říká apoštol Pavel?
Co k tomu říká sám Pán Ježíš?
Jak je to s hříchy z nevědomosti?
Jak skutečně získat odpuštění?

Svědkové Jehovovi odmítají učení o vzkříšení lidí, které má čekat za jejich zlé činy odsouzení. V knize Rozmluvy z Písem na str. 403 uvádějí: „Kdybychom přijali názor, že lidé budou odsouzeni na základě skutků z minulého života, odporovalo by to Římanům 6:7: ,Kdo… zemřel, je zproštěn svého hříchu.‘ Bylo by také nerozumné křísit lidi jen proto, aby byli zničeni.“ Je ale takové učení v souladu s Písmem?


Zbavuje nás smrt hříchu?

Nejprve k Řím. 6:7. Kdo četl 7. verš v souvislosti celé kapitoly snadno pochopí, jak se svědkové Jehovovi hluboce mýlí. Onen 7. verš sice hovoří o běžné smrti, avšak ta nás přece nemůže v žádném případě zbavit našich hříchů. To by pak Kristova oběť neměla žádný smysl. Apoštol Pavel používá 7. verš pouze jako názorný příklad člověka, který zemřel běžnou smrtí a už nemá žádný podíl na věcech, které se dějí pod sluncem. Nemůže proto už dále hřešit, neboť je mrtev. Podobné je to v principu i s křesťanem, který zemřel ve křtu starému způsobu života neboli hříchu: „Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít úplně novým životem.“ (v. 4; Pe). A dále: „Vždyť přece víme, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby ztratila svou moc přirozenost nakloněná ke hříchu a my abychom už více hříchu neotročili. Přece kdo umřel, vůbec už nehřeší. Jestliže jsme však s Kristem umřeli…“ (verše 68; Pe) A verš 11: „Tak i vy za to mějte, že jste zemřeli zajisté hříchu, ale živi jste Bohu v Kristu Ježíši, Pánu našem.“ (Řím. 6:11; KB)


Chrání nás smrt před vzkříšením k soudu?

Jak jsme již četli, svědkové Jehovovi hlásají, že vzkříšení zlých lidí k odsouzení by bylo nerozumné, neboť ti svou běžnou smrtí měli být dostatečně potrestáni a prakticky svým běžným úmrtím za své hříchy již „zaplatili“. To je má údajně chránit před vzkříšením k soudu. Pro další potvrzení svého pohledu používají ještě výrok z první poloviny verše Řím. 6:23: „Mzdou, kterou platí hřích je totiž smrt.“ Zde se však jedná smrt jako důsledek Adamova hříchu, nikoliv o jakousi osvobozující transakci. Ve druhé polovině verše je ale popsáno vysvobození z důsledků hříchu, tedy ze smrti, stejně jako v následujícím verši, který je jeho paralelou: „Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu.“ (Řím. 5:15; EP)


Kdo bude vzkříšen k soudu?

V následujících Biblických textech se spolehlivě přesvědčíme o tom, že k soudu budou vzkříšeni všichni lidé, spravedliví i nespravedliví. V této souvislosti apoštol Pavel napomíná korintské, kteří věděli, že termín „nespravedliví“ se vztahuje na ty, kteří působí bezpráví, nikoliv na miliardy těch, kteří budou podle svědků Jehovových vzkříšeni k nové šanci během tisíciletí: „Což nevíte, že nespravedlivým se nedostane podílu Božím království?“ (1. Kor. 6:9; Pe) Prorok Daniel napsal (viz i nevypsaný v. 1), že ke vzkříšení dojde již v průběhu velkého soužení: „Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.“ (Dan. 12:2; EP)


Co k tomu říká apoštol Pavel?

A Pavel uvádí: „Mám stejnou naději v Boha, jakou také oni (Židé) chovají, že totiž jednou nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. Proto se taky snažím (stejně jako Židé), abych měl vždycky čisté svědomí před Bohem i před lidmi.“ (Sk. 24:15; Pe)

Pavel neustále potvrzuje vzkříšení všech lidí, a jejich soud na základě skutků ze současného života, ne až po nějaké opravné zkoušce v budoucím miléniu (tisíciletí): „My všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého, nebo špatného.“ (2. Kor. 5:10; Pe)


Co k tomu říká sám Pán Ježíš?

Sám Pán Ježíš Kristus svědčí o tom, že zlí — nespravedliví Kristovi současníci — budou vzkříšeni k potrestání za své zlé skutky, které tehdy vykonali: „Tam bude pláč a skřípání zuby, až uvidíte, jak Abraham, Izák, Jakub a všichni proroci jsou v království Božím, vy však jste vyhnáni ven.“ (Luk. 13:28; Pe)

A znovu Pán Ježíš: „Říkám vám: I z každého neužitečného slova, které lidé pronesou, musí v soudný den vydat účty, protože na základě svých slov budeš prohlášen za spravedlivého, a na základě svých slov budeš odsouzen.“ (Mat. 12:36, 37; Pe)

A opět Ježíš: „Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.“ (Jan 5:29; EP)

A ještě znovu apoštol Pavel: „V tom se ukazuje spravedlivý Boží soud: máte tak být uznáni za hodny Božího království, pro které trpíte. Bude to jen přece projev Boží spravedlnosti, když odplatí vašim sužovatelům soužením a vám souženým spolu s námi ulehčením.“ (2. Tes. 1:5-7; Pe)

Na začátku je uvedena citace z knihy Rozmluvy z Písem. Ukažme si podobnou, ale o něco delší pasáž ze Strážné věže 1983/1 pod nadpisem „Jaký bude den soudu?“
Na rozdíl od všeobecného mínění nebude Kristus soudit vzkříšené na základě jejich minulých hříchů, z nichž mnohé byly spáchány v nevědomosti. Bible vysvětluje, že při smrti je člověk osvobozen od všech spáchaných hříchů, že je jich zproštěn. Říká: ,Kdo… zemřel, je zproštěn svého hříchu.‘ (Řím. 6:7) To znamená, že když je člověk vzkříšen, je souzen podle toho, co bude dělat během dne soudu, ne na základě toho, co dělal před svým vzkříšením.“ (Strážná věž 1983/1)


Jak je to s hříchy z nevědomosti?

O významu Řím. 6:7 jsme již uvažovali. Má tedy biblické opodstatnění námitka svědků Jehovových, že mnoho lidí spáchalo hříchy v nevědomosti? Podle čeho budou souzeni lidé, kteří se s Písmem nesetkali? „Když totiž pohani, kteří zákon nemají, z přirozeného popudu dělají to, co zákon nařizuje, jsou sami sobě zákonem, ačkoliv Zákon nemají. Tím jen ukazují, že obsah zákona mají vepsán ve svém srdci. O tom u nich vydává svědectví také jejich svědomí: úsudky, které se mezi sebou obviňují nebo obhajují. (to se ukáže) v den, kdy Bůh — podle mého evangelia — bude skrze Ježíše Krista soudit, co je v lidech skryto.“ (Řím. 2:1416) Podobné sdělení čteme v Řím. 1:19, 20 — každý bude bez výmluvy. Míra trestu nebude pro všechny stejná: např. v Mat. 11:20-24 se dozvídáme, proč Korozaim a Bethsaida bude potrestána přísněji, než Sodoma a Gomora.


Shrnutí 
— jak skutečně získat odpuštění?

Před soudem nás nemůže ochránit naše smrt, ani „dobré“ či „špatné“ skutky. Před Božím soudem nás ochrání jedině to, když přijmeme Ježíše Krista jako svého Pána, jedině když budeme Krista ,vzývat‘ — stejně jako křesťané v Korintu (1. Kor 1:2; Sk 9:14, 21). Proto má ,v Ježíšově jménu pokleknout každé koleno‘. Už jsi před Kristem poklekl a řekl mu stejně jako křesťané ve Filipech: „Ježíš Kristus je Pán“? (Filip 2:10, 11)
Pokud ne,
možná je k tomu právě nyní ta nejlepší příležitost.

OV