Věrný a rozvážný otrok

Vedoucí sbor, nebo jen příklad pro naši bdělost a věrnost?

Vedoucí sbor svědků Jehovových se sídlem v Brooklynu (USA) se pokládá za jedinou Kristem ustanovenou skupinu na světě, která je oprávněna vést pravý Boží lid (domácnost víry). Jako základ pro toto tvrzení používá vlastního výkladu Kristových slov z Mat. 24:45-47, a to např. v knize Rozmluvy z Písem, na str. 331: „Ježíš řekl, že bude mít na zemi ,věrného a rozvážného otroka‘ (své pomazané následovníky jako skupinu), jehož prostřednictvím bude opatřovat duchovní pokrm těm, kdo tvoří domácnost víry“. (Mat. 24:45-47) Tolik svědkové Jehovovi.

Abychom nepřehlédli pravý význam Kristových slov zaznamenaných u Mat. 24:45-47, musíme brát opět v úvahu souvislost, v níž byla tato slova řečena. Pak snadno uvidíme, že tato Kristova slova jsou jen jedním ze za sebou jdoucích tří příkladů pro naši bdělost a také věrnost, týkající se všech Kristových následovníků. O ustanovení vedoucího sboru tam není ani zmínka.

Ježíš tento oddíl začíná slovy: „Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde“. Ihned poté uvádí první příklad bdělosti a připravenosti hospodáře a uzavírá jej slovy: „Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete“. (Mat. 24:42-44 Ep)

Druhým příkladem bdělosti a věrnosti, který Pán Ježíš zvolil, je opět příběh, který se v té době běžně odehrával na farmě, či statku (verše 45-­51). Majitel hospodářství se vydal na cestu, a vybral jednoho ze služebnictva jako jejich správce. Ten dostal za úkol zajišťovat všem jídlo v určenou dobu. Když se hospodář vrátil, zhodnotil jeho činnost. Pokud se ve svěřené službě osvědčil jako věrný, či bdělý, dostal svou odměnu. Pokud ne, stihl jej přísný trest. Opět se jedná jen o příklad věrnosti a bdělosti…ale také možné nevěrnosti.

A konečně třetím příkladem pro naši bdělost a připravenost je příběh pěti panen pošetilých a pěti rozumných. (Mat. 25:1-13) Pán Ježíš tento názorný příklad opět uzavírá slovy: „Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

Zjevně se tedy jedná o tři za sebou jdoucí příklady bdělosti a připravenosti a každý z nich, včetně onoho prostředního je určen všem křesťanům. V žádném případě se nejedná o popis Kristem ustanoveného vedoucího sboru. Viz paralelní zprávy — Luk. 12:35, 39 a Mk. 13:34-37.


Neustále se měnící učení vedoucího sboru svědků Jehovových
— o čem to svědčí?

V knize Rozmluvy z Písem je na str. 331 pod nadpisem „Proč se během let učení svědků Jehovových měnilo?“ napsáno: „Bible ukazuje, že Jehova umožňuje svým služebníkům, aby porozuměli jeho předsevzetí postupně. (Přísl. 4:18; Jan 16:12) Apoštolové Ježíše Krista si uvědomovali, že ve své době mnohému nerozumějí. (Sk. 1:6, 7; 1. Kor. 13:9-12) … Rostoucí poznání často vyžaduje poopravit názor. Svědkové Jehovovi jsou ochotni takové úpravy pokorně učinit.“

Jak jsme již četli, svědkové Jehovovi jsou ochotni pokorně učinit úpravy svého učení. Takové úpravy nazývají „novým světlem“. V následujících příkladech spíše radikálních změn než úprav, však nesvítí z jejich literatury žádné trvalé „nové světlo“. Šipka ukazatele o změně směru sice svítí, ale jednou ukazuje vlevo a pak hned zase vpravo, takže člověk neví, kudy se vydat:

Muži ze Sodomy budou vzkříšeni — Strážná věž 7/1879, str. 8
Muži ze Sodomy nebudou vzkříšeni —Strážná věž 1. 6. 1952, str. 338
Muži ze Sodomy budou vzkříšeni —Strážná věž 1. 8. 1965, str. 475
Muži ze sodomy nebudou vzkříšeni —Strážná věž 1. 6. 1988, str. 31
Muži ze Sodomy budou vzkříšeni — Můžeš žít navždy v pozemském ráji, dřívější vydání str. 179
Muži ze Sodomy nebudou vzkříšeni — Můžeš žít navždy v pozemském ráji, pozdější vydání (čs) str. 179
Muži ze Sodomy budou vzkříšeni — Hlubší pohled na Písma, sv. 2, str. 985
Muži ze Sodomy nebudou vzkříšeni — Zjevení. Jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo!, (čs) str. 282
V další publikaci Naše služba království, 12/1989, str. 7 je napsáno:
„V budoucích vydáních knihy Můžeš žít navždy budou provedeny některé změny. Jediná významná změna se týká mužů ze Sodomy na str. 178 a 179. Tato změna se objevila v knize Zjevení na str. 273 (272)
2 a ve Strážné věži z 1. června 1988, str.30 a 31. Můžete si to poznamenat do dřívějších výtisků, které máte.“


Která ze změn je nyní ta pravá a závěrečná?

Po shlédnutí seznamu změn tohoto pro svědky nesmírně důležitého věroučného tématu (s ním učení svědků Jehovových buď stojí nebo padá) mne a jistě mnohé ostatní napadá otázka, které se nelze vyhnout:
„Kdo ze svědků Jehovových mě i mnohým dalším dá záruku, že v onom výčtu shora uvedených významných změn se jedná v současné době konečně o tu změnu pravou a v té dlouhé řadě i změnu závěrečnou?“ Není přece možné směrovat své kroky podle ukazatele na cestě vedoucí k věčnému životu, který se vlivem kdejakého zavanutí větru otáčí chvíli doprava a pak doleva, jak čteme v Písmu:
„Abychom již nebyli nemluvňaty, zmítáni jako na vinách a unášeni sem a tam každým větrem učení prostřednictvím lidské šalebnosti, prostřednictvím vychytralosti ve vynalézání omylu.“ (Efezanům 4:14; PNS).


Co bylo příčinou těchto změn?

Věroučné problémy ohledně vzkříšení z mrtvých se poprvé objevily počínaje rokem 1935. Rutherford pod vlivem všeobecné kritiky jeho falešného proroctví o roku 1925, o kterém kázal již od roku 1920 po celých spojených státech v kampani nazvané „milionová“, tehdy utvořil věrouku o dvou rozdílných nadějích; (o naději nebeské, na rozdíl od naděje pozemské). Do té doby se časopis Strážná věž (Strážná věž 7/1879) držel v otázce vzkříšení jen Písma. To učí, že vzkříšení z mrtvých se bude týkat i těch, kdo činili „ničemné skutky“, tedy i sodomských mužů. Důkazy pro vzkříšení všech ničemných lidí k potrestání se nachází v citacích Biblických textů v pojednání Bude vzkříšení k soudu za ničemné skutky?

Avšak pod Rutherfordovým vlivem (po změně v roce 1935) uváděla Strážná věž z 1. 6. 1952, str. 338, že muži ze Sodomy pro změnu již vzkříšeni nebudou. Během dalších let došlo ke změnám ještě nejméně šestkrát, jak je shora doloženo. Sedmá předposlední změna prosazovala vzkříšení sodomských mužů, osmá – zatím poslední změna vzkříšení sodomských mužů zamítla.

Těžko se najde člověk, který by po shora citovaných chaotických změnách v literatuře svědků Jehovových uviděl důkazy pro názorový soulad členů vedoucího sboru. Jak uvádí kniha Raymonda Franze „Krize svědomí„, věroučné body naukového systému svědků Jehovových se stávaly platnými až po často nejednotném a problematickém hlasováním členů ústředí. (Raymond Franz byl mnoho let členem celosvětového vedoucího sboru svědků Jehovových v Brooklynu a jeho zákulisí odkrývá ve své knize Krize svědomí.


Jen Písmo je spolehlivým vůdcem

Je tomu tak proto, že Písmo není slovem lidským, ale neměnným Slovem Božím. Proto jej přijímám jako jediný čistý zdroj Boží inspirované moudrosti. Pokud by měla být zdrojem Boží moudrosti také i jiná literatura kromě Bible, v našem případě jde o tzv. duchovní pokrm „Věrného a rozvážného otroka“, musela by být s Božím slovem naprostém souladu. To ovšem zdaleka není.


Bůh sám uvádí do celé pravdy

Pod nadpisem na straně 2 je uvedena citace z literatury svědků Jehovových Rozmluvy z Písem, že apoštolové ve své době mnohému nerozuměli.

Písmo však svědky Jehovovy ubezpečuje, že případné nevědomosti apoštolů neměly mít dlouhého trvání. Ježíš totiž slíbil, že krátce po svém odchodu do nebe sešle Ducha svatého, který je uvede (a nejen apoštoly) do celé pravdy: „Mám vám říci ještě mnohé, ale nyní to nejste schopni snést. Ale až přijde ten duch pravdy, uvede vás do celé pravdy.“ (Jan 16:12, 13; PNS)

Apoštol Pavel byl rovněž uveden do celé pravdy a stal se pro všechny spolehlivým učitelem např. ohledně vzkříšení, večeře Páně, znovuzrození, druhého Kristova příchodu, Kristovy podstaty atd. Jeho věroučným výkladům srozumitelným pro všechny vrstvy lidí nechybělo nic nejen tehdy, ale nechybí ani dnes. (2. Tim. 3:16)


Shrnutí

Kristus v Mat. 24:45-47 hovoří o příkladu pro naši bdělost, nikoli o vedoucím sboru;

Prostou otázku apoštolů položenou Kristu: „kdy se to stane?“ ze Sk. 1:6, 7 nelze vidět očima vedoucího sboru svědků Jehovových jako zmatek ve věroučných otázkách apoštolů a text používat jako omluvu pro omyly v učení. Stejně nepoužitelný pro omlouvání omylů a neporozumění svědků Jehovových je i prorocký text 1. Kor. 13:9-12, kde se píše, že plně všemu porozumíme až v době plnosti, kdy uvidíme všechny věci stejně, jako je vidí Bůh. Ta doba zatím nepřišla. Až přijde, teprve potom bude učení Písma překonáno. Dosud je ale tím spolehlivým a dostačujícím zdrojem moudrosti právě Písmo svaté.

OV