Top citáty ze Strážných věží roku 1991

 

Strážná věž 1. leden 1991, odstavec 13, strana 22 – 23:

„Je potěšující vidět, jak dnes tolik dětí svědků Jehovových uplatňuje tato slova a využívá let dospívání k přípravě na život ve službě Jehovovi plným časem a jak zahajují tuto nejvelkolepější kariéru hned po absolvování školy.“

 

Strážná věž 15. leden 1991, odstavec 19, strana 20:

„Boží lid se v teokratické škole kazatelské služby učí také to, že by měl závěr proslovu nebo rozhovoru přímo souviset s námětem, měl by posluchačům ukázat, co mají dělat a měl by je k tomu povzbudit. V kazatelské službě dům od domu je nutné majiteli domácnosti jasně ukázat, jaké jednání se od něj očekává, například že přijme biblickou publikaci nebo že bude souhlasit s dodatečnou návštěvou.“

 

Strážná věž 1. února 1991, strana 9:

„Vpravdě ti říkám dnes,“ odpovídá Ježíš, „budeš se mnou v ráji.“ Tento slib se splní, až bude Ježíš vládnout jako Král v nebesích a vzkřísí tohoto kajícného zločince k životu na zemi v ráji, o nějž budou mít přednost pečovat ti, kteří přežijí Armagedon, a jejich druhové.“

 

Strážná věž 1. února 1991, odstavec 14, strana 13:

„Pavel se opravdu staral o to, aby vzdával náležitou čest Bohu, ne sobě nebo nějakému jinému člověku. Proto dnes publikace Společnosti Strážná věž neuvádějí, kdo je píše, a pisatelé nesdělují jiným, čím přispěli. Tak se pozornost soustřeďuje na informace, které mají ctít Jehovu, a ne na nějakého člověka.“

 

Střážná věž 15. února, odstavec 15, strana 19:

„Jehova také nemůže být kritizován za to, že spravedlivé pomazané prohlašuje za své syny nebo že prohlašuje velký zástup za své přátele.“

 

Strážná věž 1. březen, strana 26:

„V našem 20. století byl Překlad nového světa také nařčen z falzifikace. Proč? Protože se odchyluje od tradičního znění mnoha veršů a zdůrazňuje používání Božího jména Jehova. Je tedy nekonvenční. Je však proto falešný? Ne. Byl vytvořen s velkou pečlivostí a pozorností k detailům, a to, co se snad zdá nezvyklé, představuje upřímnou snahu pečlivě vystihnout jemné odstíny jazyků originálu. Teolog C. Houtman vysvětluje důvod, proč je Překlad nového světa nekonvenční: „Různé tradiční překlady důležitých pojmů původního textu byly zavrženy zřejmě proto, aby se dospělo k co nejlepšímu porozumění.“

 

Strážná věž 1. březen, strana 28:

„Mnozí mají námitky proti tomu, aby se tu používalo jméno Jehova. Je to však jen jedno z více než 200 míst, kde se to jméno objevuje v Překladu nového světa Křesťanských řeckých písem, takzvaného Nového zákona. Je pravda, že žádný raný dochovaný řecký rukopis „Nového zákona“ neobsahuje Boží osobní jméno. Jméno však bylo přijato do Překladu nového světa z dobrých důvodů, ne z rozmaru.“

 

Střážná věž 15 června, strana 7:

„Někteří z generace, která žila v roce 1914, tedy budou žít a uvidí konec nynějšího světového systému.“

 

Strážná věž 15. července, strana 23:

„Někdo možná vypadá přátelský a příjemný. Jestliže však nesdílí tvůj zájem o službu Jehovovi nebo dokonce ani nevěří v biblické sliby, je špatným společníkem.“

 

Strážná věž 1. srpna, odstavec 13, strana 11:

„Zejména od roku 1935 Ježíš rozděluje lidstvo na „ovce“, které zdědí „království, připravené pro [ně] od založení světa“ a na „kozly“, kteří „odejdou do věčného odříznutí“

 

Strážná věž 1. září, strana 5-6:

„Jak tento časopis opakovaně ukazoval, byli jsme od roku 1914 svědky splňování četných biblických proroctví, která se vztahovala na Ježíšovu nebeskou přítomnost v moci Království. (Matouš, kapitoly 24, 25; 2. Timoteovi 3:1–5; Zjevení 6:1–8) Ježíš naznačil, že Jehovův den, kdy na ničemné přijde náhlé zničení, nastane v době, kdy budou ještě naživu příslušníci generace lidí, kteří byli svědky začátku tohoto času.“

 

Strážná věž 1. listopadu, strana 30, 31:

„Stejně jako diamant, i Jehovova pozemská organizace vyniká v mnoha ohledech. Žádná jiná organizace na zemi se netěší z důvěrného vztahu ke Stvořiteli. Podívej se na celou situaci a pamatuj si: žádná jiná organizace na zemi se netěší Boží zvláštní péči a ochraně. Nikdy si nepřestaň vážit své přednosti být její částí.“

 

Strážná věž 15. listopad, odstavec 4, strana 9:

„Pravdivost těchto slov vede k zamyšlení a ukázala se nám velmi intenzívně, když bylo v minulém služebním roce vyloučeno ze společenství z křesťanským sborem více než 40 000 jednotlivců, kteří se provinili, a to především závažným nesprávným chováním.“

 

Strážná věž 1. prosince, strana 22:

„Bratr Jaracz poznamenal, že na světě jsou sice tisíce organizací a společností, ale jenom jedna z těch všech nepochází ze světa.“

 

Autor: facilis