Která organizace (církev) je ta pravá?

To je velmi palčivá otázka pochybujících Svědků Jehovových o „pravosti“ jejich organizace a mnozí raději zůstanou s vědomím problematických nauk tam, kde jsou, protože si myslí, že Svědkové Jehovovi jsou „nejblíže k pravdě.“ Za roky strávené v této organizaci slyšeli již tisíckrát pojmy „Boží organizace,“ „jediná pravá organizace,“ „vedoucí sbor“ apod. Takže mají v sobě VELMI silně vryto, že něco takového je podloženo Biblí a že to tak musí být. Už o tom vůbec nepochybují… V tomto článku se pokusím vysvětlit, že nic není vzdálenějšího pravdě.

Proč jsou svědkové Jehovovi organizace a ne církev?

Nejprve je potřeba si ujasnit, co to církev vlastně je. Pokud máš pod vlivem publikací společnosti Strážná věž v hlavě zafixované, že slovo „církev“ a vše s tím spojené je něco špatného, pak se zamysli nad následujícími řádky.
Slovo „církev“ pochází z řeckého slova „ekklesia“ a je možné ho přeložit třemi způsoby: církev, sbor nebo shromáždění. Proto není na místě se pohoršovat nad tím, když někdo říká „církev“ namísto slova „organizace.“ Naopak, slovo „organizace“ se nikde v Bibli nevyskytuje a z tohoto pohledu je nesprávné ho v tomto smyslu používat. Svědkové Jehovovi se nazvali organizací a ne církví z prostého důvodu: chtějí se odlišit. Nic jiného v tom není.

Která je tedy ta „pravá církev?“

Odpověď najdeme v Písmu:Kde se totiž shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich.“ – Mt 18:20
Jinými slovy – pravá církev je Církev Kristova a ta je nezávislá na jakékoliv lidské (nedokonalé) instituci. Pravou církev tvoří jednotlivci, kteří se scházejí v Ježíšově jménu (ne „v Jehovově jménu“) a mají s ním a mezi sebou nějaký vztah. Samozřejmě by se teď dalo polemizovat, jak takový vztah má a nemá vypadat, ale to není cílem tohoto článku a pokud budeš chtít, v Bibli odpověď snadno najdeš.
Pak jsou tu lidské – nedokonalé instituce (církve a sbory), které tomuto shromažďování dávají určitý řád, pomáhají vyučovat, budovat se navzájem, povzbuzovat…
A zde je kámen úrazu mnohých Svědků Jehovových, kteří by rádi odešli z této organizace jinam, ale hledají dokonalou lidskou instituci… Povím ti svatou pravdu:
Žádná taková není a nikdy nebyla! Bylo by rovněž naivní si myslet (jak učí společnost Strážná věž), že členstvím v nějaké instituci mohu dosáhnout věčného života. Ježíš nikdy nic takového netvrdil! Až přijde a bude oddělovat ovce od kozlů, tak nebude soudit podle toho, zda ten člověk byl katolík, evangelík, baptista, metodista, adventista…

Podle čeho tedy bude Ježíš soudit lidi?

Zapomeň nyní na poučky a přesvědčování, které jsi tisíckrát slyšel na shromážděních svědků Jehovových…
Podívej se, jak je to ve skutečnosti jednoduché a co o tom píše Bible.
Ježíš říká, že bude lidi soudit podle toho, jak se kdo choval k jeho bratrům:
Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, tehdy se posadí na svůj slavný trůn. 32 A budou před něj shromážděny všechny národy a oddělí lidi jedny od druhých, právě jako pastýř odděluje ovce od kozlů. 33 A postaví ovce po své pravici, ale kozly po své levici. 34 Pak král řekne těm po své pravici: ‚Pojďte vy, kterým požehnal můj Otec, dědičně se ujměte království připraveného pro vás od založení světa. 35 Dostal jsem totiž hlad, a dali jste mi něco najíst; dostal jsem žízeň, a dali jste mi něco napít. Byl jsem cizí, a přijali jste mě pohostinně; 36 nahý, a oblékli jste mě. Onemocněl jsem, a starali jste se o mne. Byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.‘ 37 Tehdy mu spravedliví odpovědí slovy: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nakrmili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti něco napít? 38 Kdy jsme tě viděli jako cizího, a přijali jsme tě pohostinně, nebo nahého, a oblékli jsme tě? 39 Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a šli jsme k tobě?‘ 40 A král jim odpoví a řekne: ‚Vpravdě vám říkám: Do té míry, jak jste to činili jednomu z nejmenších z těchto mých bratrů, činili jste to mně. – Mt 25:31-40

Zbývá tedy ještě otázka: „Kdo jsou Ježíšovi bratři?“ Nechme opět mluvit samotné písmo bez nějakého předpojetí a pouček:
Zatímco ještě mluvil k zástupům, pohleďme, jeho matka a bratři se postavili venku a snažili se s ním promluvit. 47 Někdo mu tedy řekl: „Pohleď, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a snaží se s tebou promluvit.“ 48 Tomu, kdo mu to povídal, odpověděl a řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ 49 A vztáhl ruku ke svým učedníkům a řekl: „Pohleďte, má matka a moji bratři! 50 Každý totiž, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebi, ten je můj bratr a sestra a matka. – Mt 12:46-50

Nyní se dostáváme ke klíčové věci.
Pokud jsi rodič a máš několik dětí, záleží ti na tom, aby byly mezi tvými dětmi pěkné vztahy a panovala ve tvé rodině láska? To je asi hloupá otázka…
Náš nebeský Otec žádá od nás totéž. Nikdo nemůže být jeho dítětem, členem Jeho domácnosti a tedy i zachráněn, pokud nemá lásku a osobní vztah k Bohu a ke svým bratrům.
Připomeňme si, jak zní 2 největší přikázání:
„Učiteli, které přikázání je v Zákoně největší?“ On mu řekl: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sebe samého.‘ Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.“ – Mt 22:36-40

A na základě této lásky k Bohu a ke svým „duchovním sourozencům,“ která se dá projevovat mnoha způsoby našimi skutky, bude Ježíš Kristus oddělovat ovce od kozlů.

Žádná křesťanská církev není dokonalá. Je to pouhá lidská instituce, která má menší nebo větší chyby. Členství v žádné církvi, sektě nebo organizaci se nemůže přirovnávat k Noemově arše, jak to učí svědkové Jehovovi, a proto tě ani nikdy nemůže zachránit!

 

Autor: petrvan