Rubrika: Nauky svědků Jehovových

Nauky svědků Jehovových

Svědkové Jehovovi soudí vs. svědkové Jehovovi souzeni část I.

Svědkové Jehovovi jsou známy nejen díky své horlivé kazatelské činnosti, ale také díky tomu, že vedou se svými členy neveřejné právní výbory. Jaká je vlastně historie a současnost vylučování v organizaci svědků Jehovových? To všechno se můžeš dozvědět z vícedílného seriálu videí Svědkové Jehovovi soudí vs. svědkové Jehovovi souzeni. Autor: facilis

Svědkové Jehovovi – jak přistupovat k  informacím

Organizace svědků Jehovových ráda zapomíná a prostě mlčí o věcech, které jaksi organizaci nevytvářejí ideální obraz, a dokonce si ráda vymýšlí neuvěřitelné historky, které vykreslují organizaci skoro jako dokonalou. Žel, ale tyto ideální informace nevydrží pod možnou kritikou pozorných čtenářů. Podívej se na video. autor: facilis

Svědkové Jehovovi – Napodobujte jejich víru!

„Pamatujte na ty, kteří mezi vámi poskytují vedení, kteří k vám mluvili Boží slovo, a když pozorně sledujete, k čemu vede jejich chování, napodobujte jejich víru.“ Starší poskytují vedení ve sboru. Jejich víra je hodná napodobení proto, že oni sami napodobují Krista Ježíše. (Strážná věž 2005, 15. září, odstavec 10, strana 22) Jedním vynikajícím příkladem vytrvalosti a víry mezi svědky Jehovovi je bratr Vasilij Kalin. V čem by bylo užitečné, napodobovat jeho víru? Podívejte se na video níže. Životopis Raymonda Franze, autora knihy Krize svědomí, je ke stažení níže: Životopis Raymonda Franze Autor: facilis

Techniky manipulace svědků Jehovových

Ač si to uvědomuješ, či ne, organizace Svědků Jehovových má velice účinný a roky propracovaný systém manipulace. Sám jsem jím byl zmanipulován. Možná jsi i ty. Popřemýšlej nyní se mnou nad několika technikami manipulace v porovnání s tím, jak to chodí u Svědků Jehovových. Nyní se vrať v myšlenkách nějaký čas zpátky a v klidu přemýšlej… Začínáš chodit na shromáždění. Slýcháš tam nauky nebo myšlenky, se kterými zpočátku možná nesouhlasíš. Udržuje tě tam zájem tvých nových přátel o tvou osobu, kteří se ti velmi věnují, každou pochybnost zahánějí a slibují tu „krásnou naději do budoucna.“ A tak nevědomky používají základní manipulační techniku, která stojí na zásadě: 1. I když nesouhlasíme, ale jsme citově nakloněni, chceme tomu věřit Stejnou techniku velmi dobře znají a úspěšně používají tvůrci reklam. V každé účinné reklamě se především cílí na […]

Vychovávej chlapce podle cesty…

Na regionální sjezdu svědků Jehovových v USA v roce 2017, jedno desetileté děvče, které bylo pokřtěné v devíti letech, bylo chváleno na sjezdu zato, že nekomunikuje se svou starší sestrou. Níže uvádíme odkaz na video v angličtině, a pod ním český překlad. (Překlad je od 57 sekundy až do konce tohoto videa) Překlad: „Řečník: Před námi stojí dvě sestry, se kterými budeme mít interview. Na začátku si popovídáme se sestrou Milady Thomas, která slouží ve sboru … Milady má deset let, a křtila se v listopadu minulého roku. Drahá, teď nám odpověz na pár otázek. Co v tobě vyvolalo největší strach, v tvé službě Jehovovi? Milady: Nejvíc odvahy ve službě, jsem musela projevit tehdy, když moje sestra byla vyloučena se sboru. Před mým křtem, se snažila moje sestra se […]

Která organizace (církev) je ta pravá?

To je velmi palčivá otázka pochybujících Svědků Jehovových o „pravosti“ jejich organizace a mnozí raději zůstanou s vědomím problematických nauk tam, kde jsou, protože si myslí, že Svědkové Jehovovi jsou „nejblíže k pravdě.“ Za roky strávené v této organizaci slyšeli již tisíckrát pojmy „Boží organizace,“ „jediná pravá organizace,“ „vedoucí sbor“ apod. Takže mají v sobě VELMI silně vryto, že něco takového je podloženo Biblí a že to tak musí být. Už o tom vůbec nepochybují… V tomto článku se pokusím vysvětlit, že nic není vzdálenějšího pravdě. Proč jsou svědkové Jehovovi organizace a ne církev? Nejprve je potřeba si ujasnit, co to církev vlastně je. Pokud máš pod vlivem publikací společnosti Strážná věž v hlavě zafixované, že slovo „církev“ a vše s tím spojené je něco špatného, pak se zamysli nad následujícími řádky. Slovo […]

Kdo jsou a kdo nejsou praví křesťané?

1. První křesťané byli známí jako „křesťané“ neboli „kristovci“ – ti, co patří Kristu. Ne jako „Svědkové Jehovovi“ – ti, co patří Jehovovi. Oni plně patřili Kristu, za něho v arénách umírali, ne za Jehovu! Svědkové Jehovovi říkají, že patří Jehovovi. Jehovovi patřili Židé, když byla ještě v platnosti Stará smlouva. Stará smlouva byla smlouvou mezi Jehovou a Židy. Nová smlouva, pod kterou jsou křesťané, je smlouvou mezi Ježíšem a křesťany: „Vzal také chléb, vzdal díky, rozlámal jej, dal jim jej a řekl: „To znamená mé tělo, které má být dáno ve váš prospěch. Stále to čiňte na mou památku.“ Stejně i pohár, když povečeřeli, a řekl: „Tento pohár znamená novou smlouvu mocí mé krve, která má být vylita ve váš prospěch.“ – Lk 22:19-20 Pokud by […]

Svědkové Jehovovi a postoj k vlajce – k zamyšlení

     Viděli jste již někdy národní vlajku nějakého státu v rukou svědka Jehovova, nebo na nějaké budově, která patří svědkům Jehovovým? Něco takového jen stěží můžete vidět. Proč? Protože organizace svědků Jehovových učí, že: – vlajka má formát náboženský („Vlajky v dřívějších dobách byly téměř ryze náboženského charakteru. . . Národní zástava Anglie— červený svatojiřský kříž — byla po staletí náboženská; zřejmě se vždy hledala podpora náboženství, aby propůjčila svatost národním vlajkám, a původ mnohých těchto vlajek lze sledovat až k posvátné zástavě.“ — Encyclopaedia Britannica, 1946, Sv. 9, s. 343. (viz. https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1101989249)) – uctívání vlajky je porušením křesťanské neutrality („Představme si, že některý křesťan sice není požádán o to, aby vlajce vzdával poctu, ale má v nějakém slavnostním průvodu, ve třídě nebo jinde vlajku pouze držet, […]

Svědkové Jehovovi platí každý den 4000 amerických dolarů za ukrývání pedofilie

  Dne 9. listopadu 2017, Kalifornský soud uložil svědkům Jehovovým pokutu 4000 amerických dolarů každý den, dokud nepředloží odpovídající dokumenty ohledně pedofílie, které jsou tajně přechovávány společností Wachtower, jak je vidět i z níže uvedené citace rozsudku Kalifornského soudu: „…Following Lopez, supra, 246 Cal.App.4th 566, the court granted Padron’s motion, sanctioning Watchtower $2,000 per day for every day Watchtower did not produce responsive documents and $2,000 per day for every day Watchtower did not search for responsive documents…“ Jak na tuto výzvu reaguje společnost Watchtower? Je pro ni výhodnější platit, než předložit tajné dokumenty ohledně pedofilie, které jsou přechovávány touto společností. Celý soudní spis a samozřejmě i popis tohoto konkrétního případu, si můžete přečíst samy. Níže Vám poskytneme postup, jak se dostat k tomuto spisu a podrobně ho […]

Svědkové Jehovovi a spiritismus

  V roce 1950 svědkové Jehovovi vydali svůj vlastní překlad: Překlad Nového Světa křesťanských řeckých písem v angličtině. V šedesátých až osmdesátých letech dvacátého století, se několikrát publikace společnosti odvolávají na Bibli spiritisti Johannese Grebera, pro podporu svého vlastního Překladu Nového Světa křesťanských řeckých písem a pro podporu svého učení. Společnost Strážná věž dobře věděla, kdo je Johannes Greber, jak je vidět v níže uvedených citátech. The Watchtower 1955, 1. říjen, strana 603, odstavec 33: „It comes as no surprise that one Johannes Greber, a former Catholic clergyman, has become a spiritualist and has published the book entitled “Communication with the Spirit World: Its laws and Its Purpose.”“ („Není žádné překvapení, že Johannes Greber, bývalý Katolický kněz, se stal spiritistem a publikoval knihu s názvem “Komunikace s duchovním světem, její […]

Svědkové Jehovovi prodali The Towers v Brooklynu

  Svědkové Jehovovi prodali svoji největší perlu ze svých vlastních nemovitostí „The Towers“ v Brooklynu, za přibližně 200 milionů dolarů, tedy za neuvěřitelných 4 400 000 000 Kč. Více se můžete dočíst na níže uvedených webových stránkách: http://www.brooklyneagle.com/articles/2017/11/1/jehovahs-witnesses-sell-towers-storied-brooklyn-heights-hotel

Změny nauk svědků Jehovových

  V souladu s učením Společnosti Strážná věž, se pravda stává postupně jasnější, až do úplného pochopení. Strážná věž 2014, 15. květen na straně 28, to potvrzuje: „To, že pozemská část Jehovovy organizace postupuje kupředu, se projevuje v mnoha oblastech. Například stále víc rozumíme biblickým pravdám. Je to v souladu se slovy „stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den“. (Přísl. 4:18) Každý z nás by si ale měl položit otázky: Sleduji pozorně všechny úpravy v porozumění biblickým pravdám?“ To jak svědkové Jehovovi můžou stále víc rozumět biblickým pravdám, se můžeme podívat na příkladě otázky: Budou obyvatelé Sodomy a Gomory vzkříšeni?   1879 – 1948, budou vzkříšeni ZION’S WATCH TOWER, JULY, 1879, p. 7, 8: „Pojďme ale, číst proroctví dále. Po srovnání Izraele se […]

Historie versus svědkové Jehovovi

Český historik a univerzitní pedagog docent Jan Pečírka dokončil v roce 1979 se svým týmem dalších historiků jedno z nejvýznamějších děl, které se zabývalo starověkem v době Československa (PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979, 1091 s. Světové dějiny). Do dnešního dne, skoro po 40 letech toto dílo nebylo překonáno, nejen kvůli jejímu rozsahu, ale také díky své vědecké přesnosti. Docent Jan Pečírka použil při psaní této významné publikace stovky významných cizojazyčných děl a zdrojů. Jako důkaz toho, že toto dílo je stále považováno za největší autoritu v českém vědeckém prostředí vzhledem k starověku je fakt, že do dnešního dne na všech českých univerzitách, se studenti historie musí prokousávat touto knihou, když chtějí zvládnout náročný modul Starověk, který zahrnuje období od 3500 př. n. l. do období pozdní […]

Jsi synem Božím nebo synem ďáblovým?

Synové Boží vlastní svědectví o svém přijetí a smíření s Bohem. Synové ďáblovi jej nevlastní. Kdysi obdržel kladné svědectví i Ábel; Kain však nikoli. Synům ďáblovým chybí nové narození — jsou narození pouze z těla. Synům Božím nové narození nechybí – jsou narození z Ducha. Boží slovo přikládá tomuto tématu zvláštní důležitost. Sám Pán Ježíš promlouvá ke každému z nás: „Musíte se znovu narodit.“ (Jan 3:7 EP) Existuje však i jiný názor, který zastává Společnost Strážná věž. Ta učí, že počet „znovuzrozených“ osob je omezen na 144.000 vládců Božího království (viz. Rozmluvy z Písem, str. 416). Zvažujme tedy pozorně, co o této záležitostí učí Bible samotná. Opisuji výrok, který je zřetelně adresován každému člověku – každému, kdo věří v Krista. Slovo „každý“ je toho důkazem: „…aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.“ […]

Co je podle Písem podstatou Ducha svatého?

Je Duch Boží jen účinnou silou, nebo je naopak inteligentní podstatou Boha samého? Kdyby byl Duch Boží jen účinnou silou, bylo by možné jej zarmoutit? Můžeme Duchu svatému lhát a pokoušet jej? Může Duch Boží udělovat dary, jak sám chce? Může si nás pro sebe oddělovat ke službě? Může si nás povolávat a posílat, kam chce? Oznamuje Duch svatý svá rozhodnutí a může bránit našim chybným rozhodnutím? Může Duch Boží učit a připomínat? Může se za nás přimlouvat Boží účinná síla? Může Duch svatý dosvědčovat? Proč je na trůnu popisován jen Bůh a jeho Syn? Ztotožňuje Písmo Ducha Božího s Duchem Kristovým? Má Duch Boží moc? Je Duch Boží jen účinnou silou, nebo je naopak inteligentní podstatou Boha samého? Vedení svědků Jehovových popírá inteligentní podstatu Ducha […]