Změny nauk svědků Jehovových

 

V souladu s učením Společnosti Strážná věž, se pravda stává postupně jasnější, až do úplného pochopení. Strážná věž 2014, 15. květen na straně 28, to potvrzuje: „To, že pozemská část Jehovovy organizace postupuje kupředu, se projevuje v mnoha oblastech. Například stále víc rozumíme biblickým pravdám. Je to v souladu se slovy „stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den“. (Přísl. 4:18) Každý z nás by si ale měl položit otázky: Sleduji pozorně všechny úpravy v porozumění biblickým pravdám?“ To jak svědkové Jehovovi můžou stále víc rozumět biblickým pravdám, se můžeme podívat na příkladě otázky:

Budou obyvatelé Sodomy a Gomory vzkříšeni?

 

1879 – 1948, budou vzkříšeni

ZION’S WATCH TOWER, JULY, 1879, p. 7, 8:
„Pojďme ale, číst proroctví dále. Po srovnání Izraele se Sodomou a Samaří a prohlášení jeho zla, verš 53 říká: „A sesbírám jejich zajatce, zajatce ze Sodomy a jejích závislých městeček, a zajatce ze Samaří a jeho závislých městeček; také sesbírám tvé zajaté uprostřed nich, abys nesla své pokoření; a budeš se cítit pokořená kvůli všemu, co jsi učinila, že jsi je utěšovala. A tvé vlastní sestry, Sodoma a její závislá městečka, se vrátí do svého předchozího stavu, a Samaří a jeho závislá městečka se vrátí do svého předchozího stavu, a ty a tvá vlastní závislá městečka se vrátíte do svého předchozího stavu.“ (Tito vstanou spolu.) Ve verši 55 znamená výraz „se vrátí do svého předchozího stavu“ vzkříšení.“

The Plan of the Ages, 1923, p. 110:
„Náš Pán učí, že Sodomité nevyužili všechny možnosti, a on jim zaručuje takovou možnost…A jestliže Kafarnaum a celý Izrael bude požehnaný přes „Novou smlouvu“, zapečetěnou krví Ježíše, proč by Sodomité nebyli požehnáni v rámci „všech rodin na zemi“? Oni určitě budou.“

 

1948 – 1965, nebudou vzkříšeni

The Watchtower, 1948, 15. July, p. 219, par. 18:
„Sodomité zůstali zničeni, protože toužili po tělech svatých andělů Jehovy. Takové neuctivé a bezbožné osoby čeká tedy věčné zničení, které je stejné, jako zničení ohněm a sírou.

The Watchtower, 1952, 1. June, p. 336, par. 8:
„Verš 7 v dopise Juda ukazuje, že pro staré města soudní den již nastoupil, v době jejich zničení, protože se o nich mluví jako o těch, kteří „podstoupily soudcovský trest věčného ohně“. V žádném případě, není možné chápat smysl těchto slov tak, že by ukazovali na budoucí vzkříšení odsouzených Pánem.“

 

1965 – 1988, budou vzkříšeni

The Watchtower, 1965, 1. August, p. 479:
„V dopise Juda, v 7 verši se mluví o městech Sodomy a Gomory jako o „výstražných příkladech, které podstoupili soudcovský trest věčného ohně“, a to tedy znamená, že obyvatelé těchto měst nemají naději na vzkříšení?…Podobně u Matouše 10:15 jsou zaznamenány Ježíšova slova: „Vpravdě vám říkám: Pro sodomskou a gomorskou zemi to bude Soudném dnu snesitelnější než pro ono město“…„Pro sodomskou a gomorskou zemi to bude Soudném dnu snesitelnější“ než pro jiné v tom smyslu, že bude nezbytné, pro bývalé obyvatele, aby byli přítomní na dnu Soudu….Takže obyvatelé této země, zřetelně budou vzkříšeni.“

Insight, Volume 2, 1988, pag. 985:
„Sodoma a Gomora byli zničeny na věčnost jako města, ale to neznamená, že někteří lidé těchto měst nebudou vzkříšeni.“

 

1988 – dosud, nebudou vzkříšeni

Revelation Climax, 1988, p. 273:
„Ježíš zde užil nadsázku, aby ukázal, že náboženští vůdcové, kteří zavrhli Božího syna a jeho učení, si zaslouží trest ještě více než obyvatelé Sodomy. Juda 7 říká, že obyvatelé Sodomy ‚podstoupili soudcovský trest věčného ohně‘, což znamená věčné zničení.“

Můžeš žít navždy v pozemském ráji, 1989, str. 179, odstavec 9:
„Ano, lidé ze Sodomy a okolních měst pro svou přílišnou nemravnost utrpěli zničení, z něhož již zřejmě nikdy nebudou vzkříšeni.“

Strážná věž, 2005, 15. července, str. 31:
„Z Písma vyplývá, že jsou jen dvě možnosti, pokud jde o stav mrtvých — buď jsou v dočasném stavu neexistence, nebo ve stavu věčné smrti. Ti, kdo podle Božího soudu nejsou hodni vzkříšení, jsou vhozeni do „gehenny“ neboli „ohnivého jezera“. (Matouš 5:22; Marek 9:47, 48; Zjevení 20:14) K těm patřili Adam s Evou, tedy první lidská dvojice, dále zrádce Jidáš Iškariotský a jistí lidé, kteří zahynuli, když nad nimi Bůh vykonal svůj rozsudek. To byli například lidé v Noemových dnech nebo obyvatelé Sodomy a Gomory. Ti, kdo budou vzkříšeni, jdou při smrti do společného hrobu lidstva — do šeolu neboli hádu. O jejich budoucnosti Bible říká: „Moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, a smrt a hádes vydaly mrtvé, kteří byli v nich, a ti byli jednotlivě souzeni podle svých skutků.“

Zdroje:

  • Zions Watch Tower and Herald Of Christs Presence, July 1879
  • The Divine Plan Of The Ages, 1923
  • The Watchtower, 1948
  • Watchtower Library 2010 – English
  • Watchtower Library 2015 – Česky

 

autor: facilis