Večeře Páně – jen pro 144 000, nebo pro všechny?

Jaké vysvětlení mají svědkové Jehovovi pro skutečnost, že počet 144 000 byl překročen nejméně o 40 milionů, a to pokud počítáme pouze křesťanské mučedníky?

Svědkové Jehovovi učí, že večeři Páně smí dnes přijímat pouze ostatek z doslovných 144 000 vládců Božího království, kteří jsou jako jediní pod novou smlouvou s Kristem. V knize Rozmluvy z Písem na str. 239 pod nadpisem „Kdo má přijímat chléb a víno“ uvádějí: „Kolik je těch, kdo přijímají? Ježíš řekl, že jen ,malé stádo přijme za odměnu nebeské království‘. (Luk. 12:32) Jejich plný počet bude 144 000. (Zjev. 14:1-3) Tato skupina začala být vybírána v roce 33 n. l. Podle toho by nyní zbýval jen malý počet přijímajících.“


Kristova prolitá krev je výhradně krví nové smlouvy

Podívejme se do Písma. Dozvíme se, že Kristova prolitá krev je výhradně krví nové smlouvy. Proto každý, kdo věří v očišťující moc Kristovy krve, se nemůže vyhnout faktu, že se prakticky stává účastníkem nové smlouvy, ovšem pokud se proti těmto faktům nevzepře. Ježíš vzal kalich a řekl: „Pijte z toho všichni. Nebo to je krev má nové smlouvy, která se za mnohé vylévá na odpuštění hříchů.“ (Mat. 26:27, 28; KB) Proto každý svědek Jehovův, který odmítá přijmout novou smlouvu, by si měl uvědomit, že tím odmítá očištění svých vin, a také Bohem darovanou schopnost žít nový život. Takový člověk zůstává v nepřátelství s Bohem. O Kristově prolité krvi, na níž je neoddělitelně založena nová smlouva čteme: „Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje (očišťuje). Dosvědčuje nám to i Duch svatý, když říká: Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán; dám zákony své do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli; a na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu.“ (Žid. 10:14 -17; Ep) O několik veršů dále Pavel znovu píše o očišťující moci krve nové smlouvy: „Oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Syna Božího a za nic nemá krev smlouvy, jíž byl posvěcen (očištěn), a tak se vysmívá Duchu milosti.“ (Žid. 10:29 Ep) Proto není možné Kristovu krev rozdělit na dva druhy; aby byla pro jedny (pro 144 000) krví nové smlouvy a pro další (nesčíslný zástup) jen krví bez nové smlouvy. Je jen jedna Kristova krev, a ta nese název krev nové smlouvy a jen taková krev očišťuje od hříchu.


Co jsme přijali duchovně, potvrzujeme obřadně

Ježíš řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný.“ (Jan 6:54) Co jsme přijali duchovně, totiž, že Pán Ježíš je tím pravým duchovním pokrmem, potvrzujeme viditelně přijímáním chleba a vína v obřadu večeře Páně. Stejné je to i s obřadem křtu, jímž viditelně potvrzujeme, co jsme přijali duchovně; totiž odpuštění svých vin a hříchů. Podobné je to i se svatebním obřadem; i zde viditelně vyjadřujeme (legalizujeme) počátek nového manželského vztahu muže a ženy.


Kristův příkaz je dán všem

Vraťme se ke Kristovu výroku: „Pijte z toho všichni. Neboť to je krev má nové smlouvy, která se za mnohé vylévá na odpuštění hříchů.“ (Mat. 26:27, 28; KB) Tento Kristův příkaz je dán všem křesťanům. Jeho neuposlechnutí znamená smrt. Už Mojžíš nás před neuposlechnutím Krista varoval: „Toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne. A každý, kdo toho proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého lidu.“ (Sk. 3:22, 23) Proto poslouchejme Krista ve všem, co říká: „Pijte z toho (kalichu) všichni.“
Jestliže se ve shromáždění svědků Jehovových chléb i kalich jen předává, aniž by se chléb jedl a z kalicha pilo, v principu je to stejné, jako kdyby Izraelité v závěrečné době svého otroctví v Egyptě sice uznali, že jejich Bohem a zachráncem je Jahve, ale odmítli by učinit krajně důležitý úkon, který jim skrze Mojžíše přikázal jejich Bůh. Ten úkon spočíval v natření veřejí dveří svých domů krví beránka. Mohl se tam totiž rozšířit názor, že tento obřadní úkon je určen jen pro vybranou, početně omezenou elitní skupinu Izraelitů, neboť Bůh vstoupil do smlouvy jen s nimi. Nádoba s krví beránka by byla proto poslána dál, do jiného domu, aniž by byl učiněn záchranný úkon. A v sousedství by učinili totéž. Nádoba s krví by takto postupně kolovala mezi všemi a nakonec by byla krev bez užitku vylita. Pak by prošel celým územím anděl smrti a všichni víme, jak by to dopadlo. (viz 2. Moj. 12:21-27)


Ustanovení večeře Páně

Dnes se všichni nacházíme v obdobné situaci. Ježíš řekl: „Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.“ (Jan 6:53-55)

Tato Kristova slova spásy (záchrany) se začala zvěstovat brzy také obřadně už v předvečer jeho umučení. Tehdy Ježíš řekl o kalichu (o nádobě s Beránkovou krví) to známé: „Pijte z toho všichni, neboť to je krev má nové smlouvy, která se za mnohé vylévá na odpuštění hříchů.“ (Mat. 26:27, 28; KB) Abychom mohli úspěšně vyjít z dnešního „Egypta“ a přejít do věčného života (verš 54), večeře Páně je pro nás nezbytná. Svou účastí na tomto obřadu oznamujeme či zvěstujeme Kristovu výkupní oběť —totiž evangelium: „Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.“ (1. Kor. 11:26) V Mat. 26:17-19 čteme, že ještě v tom dni, kdy byl ustanoven obřad večeře Páně jedli učedníci společně s Kristem, stejně jako i všichni další židé beránka v památném obřadu, který byl ustanoven těsně před jejich vyjitím z Egypta (2. Moj. 12. kapitola).

Vrcholem a současně koncem všech starozákonních obřadů se pak stal obřad památné večeře Páně: „Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, lámal jej a řekl: ,Toto je mé tělo (Beránkovo), které se za vás vydá­vá; to čiňte na mou památku. ‚ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: ,Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“ (verše 23-25)


Stamilióny večeří s Kristem — duchovně i obřadně

Kristus naléhavě vybízí nás všechny k duchovnímu společenství — ke společné večeři — s jím samým a právě toto společenství je centrálním, vrcholným poselstvím Písem: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ (Zj. 3:20)

Tuto nabídnutou společnou večeři přijaly a dnes dále přijímají stamilióny křesťanů. Duchovně i obřadně. V dějinách křesťanů byla tato společná večeře s Kristem ceněna víc, než jejich vlastní životy. Statistikové Baret a Johnson odhadují počet křesťanů zabitých kvůli víře na 40 milionů. Jen od roku 1900 až do roku 1995 jich zemřelo mučednickou smrtí na dvacet sedm milionů, a to v komunistických lágrech, islámských státech a v mučírnách zneužívané psychiatrie. Např. za 26 roků vlády Stalina zemřelo víc křesťanů, než v prvních třech stoletích za vlády římských císařů (údaje z knihy Znamení poslední doby).
Počet 144 000 byl překročen nejméně o 40 milionů, už když počítáme pouze mučedníky.


Svědkové Jehovovi versus vysoký počet křesťanů v minulosti

Svědkové Jehovovi totiž byli celá desetiletí vyučováni, že večeři Páně smí přijímat jen oněch doslovných 144 000 osob, a že všichni, kteří tento počet přesahují a přesto večeři Páně přijímají, si jedí odsouzení, tedy smrt. (1. Kor. 11:27,29)

Pokud by to bylo pravdou, znamenalo by to, že i v dnešní době si přijímáním chleba,  miliony křesťanů odsouzení.
Jen v Číně se odhaduje počet křesťanů oficiální i podzemní církve na 185 milionů. Jejich počet neustále roste. Každý měsíc přibude přibližně 1 300 000 nových členů. Veliký růst zaznamenávají i ostatní asijské státy, přes kruté pronásledování dokonce i Severní Korea. V roce 2009 hlásila Jižní Korea 15 milionů nových křesťanů po legální činnosti 30 000 protestantských misionářů. Veliký růst zaznamenává Latinská Amerika, Ukrajina atd.


Co jsme si ukázali z Písma

  • Kristova prolitá krev je výhradně krví nové smlouvy;
  • nová smlouva byla sjednána se všemi, kdo tuto Kristovu oběť přijali;
  • v obřadu večeře Páně demonstrujeme viditelně to, co jsme přijali duchovně;
  • počet věrných křesťanů, přijímajících večeři Páně přesáhl během dějin počet 144 000 o stamilióny.

OV