Svědkové Jehovovi a spiritismus

 

V roce 1950 svědkové Jehovovi vydali svůj vlastní překlad: Překlad Nového Světa křesťanských řeckých písem v angličtině. V šedesátých až osmdesátých letech dvacátého století, se několikrát publikace společnosti odvolávají na Bibli spiritisti Johannese Grebera, pro podporu svého vlastního Překladu Nového Světa křesťanských řeckých písem a pro podporu svého učení. Společnost Strážná věž dobře věděla, kdo je Johannes Greber, jak je vidět v níže uvedených citátech.

The Watchtower 1955, 1. říjen, strana 603, odstavec 33:

„It comes as no surprise that one Johannes Greber, a former Catholic clergyman, has become a spiritualist and has published the book entitled “Communication with the Spirit World: Its laws and Its Purpose.”“ („Není žádné překvapení, že Johannes Greber, bývalý Katolický kněz, se stal spiritistem a publikoval knihu s názvem “Komunikace s duchovním světem, její zákony a její cíl.“; překlad: facilis).

The Watchtower 1956, 15. února, strana 110, odstavec 10:

„Says Johannes Greber in the introduction of his translation of The New Testament, copyrighted in 1937: “I myself was a Catholic priest, and until I was forty-eight years old had never as much as believed in the possibility of communicating with the world of God’s spirits. The day came, however, when I involuntarily took my first step toward such communication, and experienced things that shook me to the depths of my soul. … My experiences are related in a book that has appeared in both German and English and bears the title, Communication with the Spirit-World: Its Laws and Its Purpose.” (Page 15, ¶ 2, 3) In keeping with his Roman Catholic extraction Greber’s translation is bound with a gold-leaf cross on its stiff front cover. In the Foreword of his aforementioned book ex-priest Greber says: “The most significant spiritualistic book is the Bible.” Under this impression Greber endeavors to make his New Testament translation read very spiritualistic.“ („V úvodu překladu Nového testamentu Johannese Grebera, publikováného v roce 1937 je napsáno: „Byl jsem katolický kněz a do té doby, a do mých čtyřicet osmi let jsem nevěřil v možnost komunikovat s duchovním světem. Jeden den jsem učinili první krok k takové komunikaci a tato zkušenost hluboce zasáhla mojí duši. … Moje zkušenost je uvedena v knize, která je jak v němčině, tak také v angličtině a nese titul Komunikace s duchovním světem: Její zákonitosti a její cíl.“ (Strana 15, odstavec 2, 3). Co se týká jeho jeho Římsko-katolického překladu, je vázán zlatým křížem na jeho předním obalu. V úvodu jeho již vzpomínaného předkladu, říká bývalý kněz Greber toto: „Nejvýznamější spiritistická kniha je Bible.“ Pod tímto vlivem Greber usiluje, aby se jeho překlad četl velmi duchovně. … Velkou pomocí při překládání, byli bývalému knězi Greberovi, jak tomu on věřil, duchové.“; překlad: facilis).

I když svědkové Jehovovi znali skutečnost, že překlad Nového zákona od Grebera byl překládán pod vlivem spiritismu a také že samotný Greber komunikoval s duchy, přesto byl hojně tento překlad citován v publikacích společnosti Strážná věž na podporu svého učení, v období šedesátých až osmdesátých let. Níže je uvedeno jen několika příkladů.

The Watchotower 1962, strana 554:

„The New Testament—A New Translation and Explanation Based on the Oldest Manuscripts, by Johannes Greber (a translation from German into English), edition of 1937, the front cover of this bound translation being stamped with a golden cross.“ („Nový Testament – Nový překlad s poznámkami založený na Starých Manuskriptech od Johannese Grebera (překlad z němčiny do angličtiny), vydání z roku 1937, přední strana tohoto překladu je svázaná a tištěna zlatým křížem.“; překlad: facilis).

The Watchtower 1975, 15. října, strana 640:

„Thus the translation by Johannes Greber (1937) renders these verses: “Tombs were laid open, and many bodies of those buried there were tossed upright. In this posture they projected from the graves and were seen by many who passed by the place on their way back to the city.”—Compare the New World Translation.“ („Překlad těchto veršů od Johannese Grebera (1937) zní takto:…;“ překlad: facilis).

The Watchtower 1976, 15. dubna, strana 231:

„A report in the Bible, as translated by Johannes Greber, says that when Jesus died…“ („Zpráva v Bíbli, kterou přeložil Johannes Greber, říká, že když Ježíš zemřel…;“ překlad: facilis).

Nakonec společnost strážná věž, se přestala odvolávat na překlad Bible od Johannese Grebera a to z důvodů jeho možného negativního vlivu na čistotu Božího slova, jak je vidět z níže uvedené citace.

The Watchtower 1983, 1. dubna, strana 24:

„This translation was used occasionally in support of renderings of Matthew 27:52, 53 and John 1:1, as given in the New World Translation and other authoritative Bible versions. But as indicated in a foreword to the 1980 edition of The New Testament by Johannes Greber, this translator relied on “God’s Spirit World” to clarify for him how he should translate difficult passages. It is stated: “His wife, a medium of God’s Spiritworld was often instrumental in conveying the correct answers from God’s Messengers to Pastor Greber.” The Watchtower has deemed it improper to make use of a translation that has such a close rapport with spiritism.“ („Tyto překlady byli z času na čas používány na podporu Matouše 27:52, 53 a Jana 1:1, jak jsou uvedeny v Překladu Nového Světa a v jiných překladech Bible. Ale v roce 1980 se ukázalo, že v úvodu překladu Nového Testamentu od Johannese Grebera, bylo uvedeno, že se při překladu autor obracel na „Božský svět duchů“. Je tam řečeno: „Jeho žena jako spiritistické médium Božského světa duchů, často sprostředkovávala odpovědi knězu Greberovi od Božích poslů. Ukázalo se proto nevhodné, aby Společnost Strážná věž používala tento překlad, který je tak úzce svázán se spiritismem.“; překlad: facilis).

Z výše uvedeného necháváme již na čtenáři, aby posoudil, zda Společnost Strážná věž věděla, o tom kdo je Johannes Greber ještě předtím, kdy ho hojně citovala a odvolávala se na jeho překlad Bible. Proto si klademe otázku: Jaký má ve skutečnosti postoj Společnost Strážná věž ke spiritismu?

autor: facilis