Co je podle Písem podstatou Ducha svatého?

Je Duch Boží jen účinnou silou, nebo je naopak inteligentní podstatou Boha samého?
Kdyby byl Duch Boží jen účinnou silou, bylo by možné jej zarmoutit?
Můžeme Duchu svatému lhát a pokoušet jej?
Může Duch Boží udělovat dary, jak sám chce?
Může si nás pro sebe oddělovat ke službě? Může si nás povolávat a posílat, kam chce?
Oznamuje Duch svatý svá rozhodnutí a může bránit našim chybným rozhodnutím?
Může Duch Boží učit a připomínat?
Může se za nás přimlouvat Boží účinná síla? Může Duch svatý dosvědčovat?
Proč je na trůnu popisován jen Bůh a jeho Syn?
Ztotožňuje Písmo Ducha Božího s Duchem Kristovým? Má Duch Boží moc?


Je Duch Boží jen účinnou silou, nebo je naopak inteligentní podstatou Boha samého?

Vedení svědků Jehovových popírá inteligentní podstatu Ducha svatého, neboť jej považuje pouze za Boží účinnou sílu, užívanou inteligentním Bohem – v principu stejnou jako je např. elektřina používaná pro přenos informací pomocí radiových nebo televizních vln.

Křesťané však na základě Písem chápou Božího Ducha ne jako personifikaci Boží účinné síly, ale jako samu inteligentní podstatu Boha. Apoštol Pavel vysvětluje, že to, co dělá člověka inteligentní bytostí je skrytý lidský duch, podobně jako Boha dělá Bohem právě inteligentní Boží Duch: „Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.“ (1. Kor. 2:10,11)

Evangelista Jan napsal: „Bůh je duch…“ (Jan 4:24) Tento Janův výrok komentuje Pavel:
Duch je tím Pánem, a kde je Duch Páně, tam je svoboda.“ (2. Kor. 3:17) (V PNS podobně.)


Kdyby byl Duch Boží jen účinnou silou, bylo by možné jej zarmoutit?

Jestliže je Duch Boží Pánem samým, Písmo jej nepopisuje jako něco, ale jako někoho:
„A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.“ (Ef. 4:30)

Zarmoutit nelze sílu, ale jen osobu, tedy samu podstatu Boha, tzn. Boha samého.


M
ůžeme Duchu svatému lhát a pokoušet jej?

Duch Boží trestá lhaní – Ananiáš nelhal „účinné síle“, ale Božímu inteligentnímu Duchu; tedy Bohu samému:
„Ale Petr mu řekl: „Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému…Nelhal jsi lidem, ale Bohu.“ (Sk. 5:3-4)

Pokoušet nelze sílu, ale pouze samu podstatu Boha:
„Proč jste se smluvili, abyste pokoušeli Ducha Páně?“ (Sk. 5:9 PE)


Může Duch Boží udělovat dary, jak sám chce?

Duch Boží nejenže zapečeťuje Boží služebníky, ale také jim uděluje dary podle svého rozhodnutí:
„To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.“ (1. Kor. 12:11 EP)


Může si nás pro sebe oddělovat ke službě? Může si nás povolávat a posílat, kam chce?

„Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: „Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal“…Posláni tedy Duchem svatým, odešli…“ (Sk. 13:2-4 EP)

Podobně Sk. 8:29 EP
„Duch řekl Filipovi: „Běž k tomu vozu a jdi vedle něho.“


Oznamuje Duch svatý svá rozhodnutí a může bránit našim chybným rozhodnutím?

„Toto je rozhodnutí Ducha svatého i naše…“ (Sk. 15:28)

Duch Boží zabraňuje špatným rozhodnutím:
„Poněvadž jim Duch svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asii…“ (Sk. 16:6)

Podobně: Sk. 16:7 „Duch Ježíšův jim to nedovolil.“ (PNS, EP, PE, Žilkův, atd. )


Může
Duch Boží učit a připomínat?

„Ale přímluvce Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ (Jan 14:26)


Může se za nás přimlouvat Boží účinná síla? 
Může Duch svatý dosvědčovat?

Duch Boží je v roli přímluvce (stejně jako Kristus):
„…sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.“ (Řím. 8:26 EP)

„…Boží Duch dosvědčuje duchu našemu, že jsme Boží děti.“ (Řím. 8:16 EP)

Duch Boží je svědkem Kristovým:
„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví…“ (Jan 15:26-27)
Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“(Sk. 1: 7, 8 EP)


P
roč je na trůnu popisován jen Bůh a jeho Syn?

Svědkové Jehovovi se dále ptají, proč je na trůnu popisován jen Bůh a jeho Syn a není tam nikdy vidět Duch svatý?

Svědkové Jehovovi budou jistě souhlasit, že Písmo popisuje Boha vždy jen na základě „zjevení“ či „vidění“- nikdy ne v jeho pravé podobě. Je přece psáno: „Boha nikdy nikdo neviděl.“ (Jan 1:18) Proč? Bůh sám vyslovil varování: „Člověk mne nesmí spatřit, má-li zůstat na živu.“
(2. Moj. 33:20)

I kdyby byl Bůh popsán v Písmu v jeho skutečné podobě, jen těžko by mohla být vidět jeho inteligentní duchovní podstata neboli jeho Duch. Duch Boží přece nemá žádné trvalé obrysy, může vanout, být vylit apod. Jeho působení není prostorově omezeno, je lidskému oku neviditelný.


Ztotožňuje Písmo Ducha Božího s Duchem Kristovým? 
Duch Boží je Duch Kristův a ví vše.
Má Duch Boží moc?

Vedení svědků Jehovových dále radí svým členům, jak různými otázkami vykolejit věřící nejen v Kristovo Božství, ale i v inteligentní podstatu Ducha svatého. Na základě textu Mar. 13:32 sestavili v knize Rozmluvy z Písem na str. 358 tyto otázky:
„…Potom můžeš dodat: „Jestliže je Syn roven Otci, jak to, že Otec ví věci, které Syn neví? Jestliže řekne, že to tak bylo, když byl Ježíš v lidské podobě, zeptej se: „Ale proč to neví svatý duch?“
Odpověď je snadná, známe-li Písma. Duch Boží je tam ztotožněn s Duchem Kristovým: Proroci…„Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti poukazoval Kristův Duch, který v nich působil, protože už předem potvrzoval, že Kristus musí trpět a pak být oslaven.“ (1. Pet. 1:11 PE)

Petr ve svém 2. dopise o tomto Kristově Duchu píše:
„Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“ (2. Pet. 1:21 EP)

Stejně jako Petr, chápe Ducha Božího jako Ducha Kristova i Pavel:
„Ale vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás Duch Boží přebývá. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li však Kristus ve vás, tělo je mrtvé pro hřích, ale Duch je život pro spravedlnost.“ (Řím. 8:9-11)

Jak vidno, Písmo nedělá rozdíl mezi Duchem Božím, Duchem Kristovým a Kristem, sídlícím v nás.

Pavel nás ujišťuje, že tento Duch Kristův neboli Duch Boží ví o všech Božích věcech:
„…Božích věcí nezná žádný, jedině Duch Boží.“ (1. Kor. 2:11 KB) I Petr Kristu řekl: „Pane, ty víš všecko.“ (Jan 21:17)

Ježíš bezesporu věděl také i o dni svého druhého příchodu. Dělo se tak z hlediska jeho neviditelné Božské podstaty. Avšak Kristovým posláním co by služebníka a člověka (Fil. 2:6-18) nebylo prozradit ten den. Od chvíle přijetí jeho služby začal pokládat Otce za většího než sebe a to i po stránce stanovení dne a hodiny svého druhého příchodu. Zvědavým učedníkům proto odpověděl:
„To není vaše věc, abyste věděli čas a hodinu, jak je Otec z vlastní moci ustanovil.“ (Sk. 1:7, 8) Podobně Mk. 13:3.

Ze shora uvedených textů spolu s Řím. 8:9-11 je průkazné, že Písmo nerozlišuje mezi Duchem Božím, Duchem Kristovým a Kristem samým; nedělá rozdíl mezi textem „křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého“ (Mat. 28:19) a mezi textem „dali se pokřtít (jen) ve jméno Pána Ježíše Krista.“ (Sk. 19:5) Jde stále o téhož Boha, jednajícího ve třech projevech.

Ke stejnému závěru vedou i Kristova slova „Budu ve vás“ nebo „já a Otec k němu (k člověku) přijdeme a příbytek si u něho učiníme.“ (Jan 14:23) Z toho vyplývá, že Kristus v nás nebývá přítomen bez „Otce“ a naopak. Stejně tak tomu je, když je psáno o Duchu Kristově v nás nebo o Duchu Božím v nás. Duch Boží je totiž Pánem samým. (2. Kor. 3:17)

Duch Boží (Kristův) má moc:
„Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Duch Boží přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.“ (Řím. 8:9)


Shrnutí

  • Duch Boží tvoří samu inteligentní podstatu Boha

  • Písmo nazývá Ducha svatého Pánem samým

  • Ducha svatého nemáme zarmucovat nebo mu lhát

  • Duch Boží uděluje dary, jak sám chce

  • Duch Boží si nás pro sebe odděluje ke službě a povolává a posílá nás kam chce

  • Oznamuje svá rozhodnutí a zabraňuje špatným rozhodnutím

  • Duch Boží učí a připomína

  • Duch Boží se za nás přimlouvá, dosvědčuje naši záchranu (spasení), dosvědčuje neboli potvrzuje naše smíření s Bohem, svědčí o Kristu a ustanovuje nás svědky Kristovými

  • Duch Boží není na trůnu popisován, protože je Boží duchovní podstatou, nemá žádné trvalé obrysy není prostorově omezen a je lidskému oku neviditelný

  • Duch Boží je totožný s Duchem Kristovým, ví vše a má moc

OV