Nesplněné prorocké předpovědi

1874  1914  1915  1918  1925  1941  1975
Co na to Písmo?

V knize svědků Jehovových Rozmluvy z Písem je na str. 94 uvedena jedna z rad, jak mohou jejich členové mluvit s jinověrci:
Jestliže někdo řekne: ‚Náš pan farář říkal, že svědkové Jehovovi jsou falešní proroci‘ – Mohl bys odpovědět: ‚Jistě budete souhlasit, že takové vážné obvinění by mělo být podloženo jasnými důkazy. Zmínil se váš pan farář o nějakých výslovných příkladech?‘
Bez předložení důkazů je takové vážné obvinění jistě bezpředmětné. Na druhé straně, pokud důkazy existují, do jaké míry bude pak reakce svědků Jehovových ve shodě s Písmem?
Nejdříve si přečteme z Písma (z překladu NS svědků Jehovových) velmi jednoduchý návod, jak poznat falešné proroctví:
„Jak poznáme slovo, které Jehova nemluvil? Když prorok mluví ve jménu Jehovy a slovo nenastane, ani se neuskuteční, je to slovo, které Jehova nemluvil. Prorok je mluvil s opovážlivostí. Nezalekneš se ho.“ (5. Moj. 18:20-22; PNS)


Splnila se čtyři prorocká data C. T. Russella?

Zakladatelem organizace svědků Jehovových, dřívějších badatelů Bible, se stal v roce 1874-75 C. T. Russell z USA. Ten se v knize Ukončené tajemství (1917) nazval Božím prorokem a jediným Božím mluvčím, když na sebe vztáhl text Písma z Ez. 2:5. V roce 1876 vydal knihu Tři světy neboli plán záchrany, v níž ustanovil datum Kristovy korunovace za krále na říjen 1874. V jeho Studiu Písem bylo napsáno: „Náš Pán, ustanovený král, je nyní, od října 1874, přítomen podle svědectví proroků .“ (Sv. 4, str. 621, angl.) Proto tehdy nesl nejdůležitější časopis svědků Jehovových název Sionská Strážná věž a hlasatel Kristovy přítomnosti.

Z čeho Russell odvodil své výpočty? V knize Tři světy neboli plán záchrany vyjádřil přesvědčení, že velkou egyptskou pyramidu postavil samotný Bůh jako druhé svědectví o své existenci kromě Bible. Věřil, že její rozměry mají prorocký význam. Ve Studiu Písem Russell vysvětlil, že vstupní galerie této pyramidy měří 3416 palců, že těchto 3416 palců znázorňuje 3416 let od roku 1542 před Kristem, kdy podle něho přišli židé do zaslíbené země z egyptského otroctví. (Strážná věž 3, str. 342, angl.) Od údaje 3416 odečetl datum 1542, a tak získal požadovaný rok 1874. Svědkové Jehovovi si mohou podobná fakta ověřit v knize Boží věčné předsevzetí na str. 9-11 (samizdatové vydání). Obsahuje Russellův nákres věků, který byl součástí Strážné věže z roku 1881. V nákresu věků je možno spatřit šrafovanou část pyramidy pod obdobím vyznačeným jako „Sklizeň“, která má předcházet tisíciletému věku Kristovy vlády. Šrafovaná část pyramidy měla podle Russella znázorňovat čtyřicetileté období žně započaté rokem 1874 a zároveň také období nevýslovných těžkostí, které měly být ukončeny na podzim roku 1914 Boží armagedonskou bitvou a vytržením Badatelů Bible do nebe. V tomto čtyřicetiletém období měla být rozbita všechna pohanská království, Židé se měli vrátit do Palestiny, aby tam obnovili své království. (Studium Písem, sv. 2, str. 98-99, angl; Novodobé dějiny svědků Jehovových, 1. sešit, str. 4-5)

Ze spisku O čem hovořil kazatel Russell se dovídáme, jak mimo jiné předpovídal, že „v říjnu roku 1914 budeme svědky úplného zničení Babylonu jako systému“. Babylonem jsou míněny i všechny křesťanské církve.

Když se proroctví nenaplnila, přeložil Russell datum konce armagedonské bitvy na rok 1915. Dokazuje to pasáž z polského překladu jednoho z pozdějších dílů Studia Písem, kapitola „Čas se naplnil“.

Rok 1915 uplynul – a opět se nic nestalo. Russellovo proroctví se opětovně nesplnilo. Russel proto přeložil splnění svých proroctví na rok 1918, jak dokládá polský překlad knihy Ukončené tajemství. Členové hnutí znovu uvěřili těmto předpovědím. Mnozí prodali domy a majetek a stali se pocestnými kazateli a ohlašovateli brzkého konce světa.

Konečně nastal rok 1918. Splní se tentokrát Russellovy předpovědi? Historie ukázala, že nikoliv. Další předpověď domnělého Božího mluvčího se ukázala jako falešná. Nevíme, jakým způsobem by to Russell vysvětlil. Russell totiž dne 31. října 1916 náhle zemřel. Pomník ve tvaru pyramidy na jeho hrobu je dodnes tichým důkazem toho, na čem stavěl své předpovědi.

Co tedy dalo základy vzniku organizace svědků Jehovových? Byla to neznalost Písem nejen samotného Russella, ale i jeho příznivců. Kdyby si nejprve přečetli z Písma, co řekl o „ustanovování“ jakéhokoli dne sám Pán Ježíš, základy pro vznik organizace by asi položeny nebyly. Ježíš totiž svým učedníkům na otázku „kdy to bude“? odpověděl: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci.“ (Sk. 1:6-8; podobně Mat. 24:36)


Splnilo se proroctví J. F. Rutherforda o roku 1925?

Po Russellově smrti se do čela akciové společnosti Strážná věž dostal Joseph F. Rutherford. Ten se rovněž postavil do role jediného Božího mluvčího. V roce 1920 začal celému světu oznamovat, že za pět let již nebudou muset umírat. Učinil tak mimo jiné knihou Miliony dnes žijících nikdy nezemřou a sérií přednášek se stejným tématem na území celých spojených Států . Vše bylo založeno na jeho výpočtu, že v roce 1925 nastane konec „starého světa“, že vládu převezme Boží království prostřednictvím svých viditelných zástupců . Pod jejich vládou už smrt neměla projevovat svou moc. V jeho knize Miliony dnes žijících nikdy nezemřou můžeme číst: „Proto můžeme s důvěrou očekávat, že rok 1925 bude rokem návratu Abrahama, Izáka, Jákoba a věrných proroků Starého zákona, a jmenovitě těch, které apoštol vyjmenovává v jedenácté kapitole Židům, do stavu lidské dokonalosti.“

Toto proroctví způsobilo mezi svědky veliké nadšení, až euforii. Prodávali a rozšiřovali tuto knihu, kde jen mohli. Mnozí z nich prodali své majetky, domy a podíly v podnikání. Koupili automobily, ve kterých bydleli, a jako kočovní zvěstovatelé rozšiřovali varování po celých Spojených státech. Někteří rolníci v roce 1925 ani nezaseli. Považovali to za zbytečné. Zakrátko měli být přece vytrženi do nebe a měl nastat konec starého světa.

Pro patriarchy, kteří měli být vzkříšeni, nechal Rutherford postavit přepychový dům s názvem Beth Sarim (Dům knížat) a zakoupil dva luxusní šestnáctiválcové automobily, z nichž jeden byl určen pro krále Davida, aby měl po vzkříšení v čem jezdit.

Proroctví se opět nesplnilo. Dům knížat se stal obydlím Rutherfordovým, který také užíval automobil, určený původně pro krále Davida.

Brzy na to se stal autorem učení o dvou nadějích, o nichž je více v publikaci Biblické odpovědi křesťana na otázky svědků Jehovových.


Splnilo se další Rutherfordovo proroctví o roku 1941?

Během dalších let očekávání na patriarchy se konal ve St. Louis ve státě Missoury sjezd svědků Jehovových. Rutherford tehdy oznámil, že konec světa je jen otázkou několika měsíců. Děti svědků Jehovových obdržely knihu Děti. Časopis Strážná věž z 15. září 1941 napsal: „Poté, co děti obdržely dárek, pochodovaly přes celý sál s knihou pevně přitisknutou ke hrudi… byl to nástroj, který jim dal Pán k dispozici pro účinné zapojení v posledních měsících před Armagedonem.“

Podle Rutherforda i podle Strážné věže měl být starý svět vystřídán již několik měsíců po roce 1941 Božím královstvím. To se ovšem nestalo. Jednalo se opět o další falešnou předpověď (viz znovu 5. Moj. 18:20-22).


A co rok 1975?

Pak přišel nechvalně známý rok 1975. Od první poloviny šedesátých let toto další ustanovené datum zapříčinilo, že svědkové Jehovovi opět opouštěli vysoké školy, prodávali své domy a pozemky. Vybírali své úspory, aby se mohli plným časem věnovat průkopnické službě. Nejvíce přesvědčení a zmanipulovaní svědkové Jehovovi si ponechali jen tolik peněz, aby vyšli do roku 1975. Zbytek peněz, a nešlo o malé částky, věnovali Společnosti, která je samozřejmě neodmítla. Společnost velice chválila takový postoj. Dávala ho ostatním členům za příklad. Naše služba království (z května 1974, angl.) uváděla: „Množí se zprávy bratří, kteří prodávají domy a majetek a plánují strávit zbytek svých dnů v tomto starém systému věcí průkopnickou službou. Je to jistě příkladný způsob, jak prožít krátký čas, který ještě zbývá do konce tohoto zkaženého světa. (1. Jana 2:17)“


Bylo proroctví o generaci roku 1914 pravdivé?

Další prorockou předpovědí blízkosti konce světa bylo učení o „generaci roku 1914“, která se jej měla dožít. Bylo to velmi zdůrazňované centrální učení a stejně nedotknutelné jako všechna ostatní. Dnes už to svědkové Jehovovi neučí.


Závěr

Nesplněných proroctví bylo tedy nejméně sedm: ohledně roku 1874, 1914, 1915, 1918, 1925, 1941 a 1975.

Jakákoli kritika shora uvedených předpovědí z řad členů organizace byla považována za odpadlický čin. Ačkoli čas ukázal, že skutečně šlo o falešná proroctví, omluvy se nedočkali ani vyloučení „odpadlíci“, ani věrní čtenáři Strážné věže. Namísto vyznání svých mnohých kolektivních vin svedl časopis Strážná věž 16/1979, odst. 17 vše paradoxně jen na některé z nich: „Z horlivosti a nadšení pro ospravedlnění Jehovova jména byli někteří služebníci ve svém očekávání předčasní.“

OV