Královské kněžstvo a 144 000

Kdo nese podle Písma název „královské kněžstvo?
Bude v novém Jeruzalémě přebývat jen 144 000 osob?
Může někdo zůstat mimo nový Jeruzalém a přežít?
Jak zní nová píseň a kdo se jí může „naučit“?
Nese označení „panny“a „panicové“ jen přesný počet 144 000 osob?

Podle učení svědků Jehovových náleží titul „královské kněžstvo“ jen doslovným 144 000 pomazaným vládcům Božího království (viz Rozmluvy z Písem, str. 419). Tuto změnu provedl J. Rutherford na sjezdu v USA v roce 1935. Podívejme se však, co učí o královském kněžstvu Písmo. *


Kdo tvoří „královské kněžstvo“?

Písmo dokládá, že Kristus učinil královským kněžstvem všechny, kdo přijali jeho očišťující oběť, a byli tak zproštěni svých hříchů: „Tomu, který nás miluje a který nás uvolnil z našich hříchů prostřednictvím své vlastní krve – a udělal z nás království, kněze pro svého Boha a Otce – ano, jemu buď sláva a moc navždy. Amen.“ (Zj. 1:5, 6)

Ježíš řekl, že nikdo nemůže přijít k Otci, jedině skrze něj. (Jan 14:6) Proto náleží Kristu jako „zprostředkovateli“ našich modliteb titul „Velekněz“. A tam, kde je současný „Velekněz“, musí být zákonitě i současní „kněží“. Podle původních starozákonních pravidel nemůže nikdo jiný předávat oběti Veleknězi, kromě kněží. Kněžími jsme symbolicky nazváni všichni, protože své oběti obětujeme Bohu skrze Krista jako Velekněze. V našem případě to už nejsou oběti starozákonní, které byly zrušeny, ale jsou to naše modlitby neboli duchovní oběti vzácné Bohu skrze Ježíše Krista: „Sami jste také budováni jako živé kameny, duchovní dům pro účel svatého kněžstva, abyste obětovali duchovní oběti přijatelné Bohu prostřednictvím Ježíše Krista. Ale vy jste vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid pro zvláštní vlastnictví, abyste široko daleko oznamovali znamenitosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste totiž nebyli lidem, ale nyní jste Boží lid; byli jste těmi, kterým nebylo projevováno milosrdenství, ale nyní jste těmi, kterým bylo projeveno milosrdenství.“ (1. Pe. 2:5, 9-10)

Proto titul „královský kněz“ nese každý, kdo je omilostněn Kristem, přešel ze tmy do světla, a stal se tak součástí Božího lidu. Je jím dále ten, kdo zvěstuje Boží poselství, kdo se modlí skrze jméno Ježíš Kristus.

Pokud by učení svědků Jehovových bylo pravdivé v tom, že královské kněžstvo tvoří jen přesný počet 144 000 osob, pak by ostatní křesťané směli své modlitby posílat Bohu jen prostřednictvím královského kněžstva. Předávat duchovní oběti Veleknězi mohou přece jen kněží. Aby se to snad nestalo, apoštol Pavel nazval všechny, kdo přistupují k Bohu skrze Krista „kněžími“, stejně, jako nazval Krista „Veleknězem“.


144 000 a nový Jeruzalém

V této sérii letáčků určených svědkům Jehovovým je možno nalézt Biblické odpovědi na věroučné otázky, v nichž svědkové Jehovovi vztahují znovuzrození, přijímání večeře Páně, vytržení atd. jen na 144 000 vládců Božího království. Ve výkladu těchto věroučných otázek chybí svědkům Jehovovým mnoho klíčových Biblických textů, které tyto záležitosti samy vysvětlují. Tak jim uniká např. tolik důležitá znalost Biblické definice znovuzrození, bez něhož není záchrany. Na jeho místo staví svůj výklad o 144 000, který pak v Písmu potlačuje vše, co Bůh připravil k záchraně člověka.

K učení o omezeném počtu 144 000 králů a kněží přispěl i jejich výklad Ježíšových slov: „Neměj strach, malé stádo, protože váš Otec schválil, že vám dá království.“ (Luk. 12:32) Svědkové Jehovovi učí, že výraz „malé stádo“ se vztahuje pouze na 144 000.

Z kontextu kapitoly je však zjevné, že v poměru k velkému množství shromážděného obyvatelstva a obyvatelstva vůbec byl tehdejší počet učedníků ještě nepatrný. Později se počet učedníků rozrostl, jak prorokoval Izajáš 60:22 z malého na „národ mocný“, „nesčíslný“ (KB). Výraz „malé stádo“ byl proto jen dočasný, a z toho důvodu již později nebyl nikdy používán.

Svědkové Jehovovi dále učí, že do „nového Jeruzaléma“ má přístup jen přesně 144 000 osob. Tvrdí, že Bůh dosadil na místo Židů právě oněch 144 000, kteří byli postupně vybíráni ze všech národností a od roku 1935 dokonce pouze ze svědků Jehovových.

Čteme-li však Písmo, zjistíme, že do města mají přístup všichni, kdo byli očištěni Beránkovou krví: „Rozhodně však do něho nevstoupí nic neposvátného, ani žádný, kdo provádí ohavnost a lež; (vstoupí) jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově svitku života.“ (Zj. 21:27)

Kdokoli zůstane venku a nevejde do nového Jeruzaléma, zahyne: „Šťastní jsou ti, kdo perou svá roucha, aby autorita (jít) ke stromům živo ta byla jejich a aby dosáhli vstupu do města jeho branami. Venku jsou psi a ti, kdo provozují spiritismus, a smilníci a vrazi a modláři a každý, komu se líbí a kdo provádí lež.“ (Zj. 22:14, 15; podobně i Zj. 21:8)

I když Židé klopýtli, Bůh je s konečnou platností nezavrhl (Řím. 11:11), ale učinil je dominantními částmi nového Jeruzaléma. Jména dvanáctera pokolení izraelských kmenů jsou totiž napsána na dvanácti branách, které tvoří vstupy pro ostatní národnosti. (Zj. 21:12)

Z původního počtu plnosti 12×12 000 = 144 000 členů židovského národa se spasení rozšířilo také na i ostatní národy. (Zj. 7:3-9) Počet plnosti 144 000 však zůstal, a brzy se opakovaně ujistíme, že je stejně symbolický jako rozměry nového Jeruzaléma: městská zeď má výšku 144 loket, neboť je postavena na dvanácti základech, které tvoří dvanáct apoštolů (12×12 = 144 loket). Ti jsou rovněž Židé. (Židé jsou nazváni „základem“ či „kořenem, který nese naroubované ratolesti“ z ostatních národů i v Řím.
11:18) Město má výměru dvanáct tisíc stadií. (Zj. 21:16, 17)
Kristus, Beránek a Pastýř, se v tomto „novém Jeruzalémě“ o svou církev vykoupených stará – vede je k věčnému životu. (Zj. 7:17; 21:6)


Kdo se může „naučit zpívat novou píseň“?

Svědkové Jehovovi učí, že zpívat „novou píseň“ mohou opět jen členové pomazaného zástupu v přesném počtu 144 000, který měl být vybírán od Kristova obětování. Odvolávají se na text z Písma: „A zpívají jakoby novou píseň před trůnem a před čtyřmi živými tvory a staršími; a nikdo nebyl schopen naučit se tu píseň, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc, kteří byli koupeni ze země.“ (Zj. 14:3)

Podle Písma však zpíval novou píseň už i David „Vložil mi dále do úst novou píseň, chválu našemu Bohu.“ (Žalm 40:3)

Žalm 144:9 uvádí: „Bože, budu ti zpívat novou píseň.“ Podobně se vyjadřuje i Žalm 33:3; 96:1; Žalm 98 a 149; Iz. 42:10; Zj 15:3.
„Nové písni“ se tedy mohou „naučit“ všichni, kdo byli vykoupeni před i po narození Krista a mohou touto písní Boha vyznávat a chválit.


Označení „panny“ a „panicové“ – náleží všem křesťanům?

Obraznými výrazy „panic“ či „panna“ apod. nás Jan i Pavel ujišťují o dokonalé bezúhonnosti neboli čistotě, kterou Kristus přidělil všem, kdo přijali jeho výkupní oběť. Ve Zj 14:4, 5 se uvádí „To jsou ti, kdo se neposkvrnili se ženami; jsou vskutku panenští. To jsou ti, kdo neustále následují Beránka, ať jde kamkoli. Ti byli vykoupeni zprostřed lidstva jako první ovoce Bohu a Beránkovi a v jejich ústech nebyla nalezena žádná faleš; jsou bez vady.“ V dalších pasážích se dozvídáme:
2. Kor. 11:2 „Abych vás představil Kristu jako cudnou pannu.“
Heb. 10:14 „Jedním (obětním) darem totiž učinil natrvalo dokonalými ty, kdo jsou posvěcováni.“
Jak. 1:17, 18 „Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shora, neboť sestupuje od Otce (nebeských) světel… Protože to chtěl, zrodil nás slovem pravdy, abychom byli jistým prvním ovocem jeho tvorů.“
Ef. 5:25-27 „Kristus miloval sbor (církev; KB, EP, Pe atd.) a vydal se za něj, aby jej posvětil tím, že jej očistil vodní koupelí (křtem; KB) prostřednictvím slova, aby sbor (církev) sám sobě představil v jeho nádheře tak, aby neměl skvrnu ani vrásku ani cokoli takového, ale aby byl svatý a bez
vady.“
Těmito obraznými tituly (panny, panicové, první ovoce, svatí a bez vady atd.) je popsána dokonalá kvalita, kterou Kristus udělil všem, kdo přijali jeho výkupní oběť. Bez tohoto Kristova obdarování nikdo nebude zachráněn, nikdo nebude spasen.


Shrnutí

  • Královským kněžstvem jsou nazváni všichni, kdo skrze Velekněze Krista přistupují k Bohu.
  • V novém Jeruzalémě budou přebývat všichni, kdo uvěřili v Krista.
  • Kdo do nového Jeruzaléma nevejde, zahyne.
  • Počet 144 000 vyjadřuje plnost Božího lidu.
  • Novou píseň umí zpívat a zpívají všichni Kristovi následovníci.
  • Označením „panny“, „panicové“ atd. je vyjádřena čistota všech, kdo přijali Kristovu oběť.

* Pokud není uvedeno jinak, jsou biblické texty citovány z Překladu nového světa Svatých písem (PNS).

OV