Druhý příchod Ježíše Krista – bude viditelný, nebo se již udál v roce 1914?

Rok 1914 — proč to nelze přijmout?
Znamení — před Kristovou parousií, nebo během ní?
Kristova parousia — přesně vypočítaná, nebo nenadálá?
Co zásadního bude ukončeno při Kristově příchodu?
Kdy nastala Kristova neviditelná přítomnost?

Následující texty Písma dokazují, že druhý Kristův příchod (parousia) je událostí budoucnosti, nikoli minulosti. Svědkové Jehovovi však učí, že Kristus přišel neviditelně již v roce 1914. Dokládá to například jejich kniha Můžeš žít navždy v pozemském ráji na str. 147: ‚Jestliže je Kristův návrat neviditelný, vzniká otázka, co potvrzuje, že k němu skutečně došlo. Ano, důkazy existují. Kristus sám dal viditelné ‚znamení‘, podle kterého můžeme poznat, že je neviditelně přítomen a že je blízko konec světa.“ Na str. 154 jsou dále uvedena ona viditelná znamení jako důkazy Kristova příchodu, a tím začátku jeho druhé neviditelné přítomnosti: války, hlad, mory a zemětřesení… atd. Tolik svědkové Jehovovi.


Rok 1914 — proč to nelze přijmout?

Pán Ježíš však před takovým učením varoval: „Hle, řekl jsem vám to předem. Když vám řeknou: „Hle, je na poušti, nevycházejte! Hle, v tajných úkrytech (neviditelně přítomen), nevěřte tomu! Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude i příchod (řecky parousia) Syna člověka.“ (Mat. 24:25-27; EP) Ježíš za svým výrokem „nevěřte tomu, neboť“ vysvětluje, proč tomu nemáme věřit. Jeho druhý příchod bude totiž viditelný stejně, jako je vidět záři blesku na obloze.


Znamení
před Kristovou parousií, anebo během ní?

Pán Ježíš dále vysvětluje: „Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Tak i vy, když toto všechno uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.“ (Mat 24:32-33; EP) Tedy ta znamení: „Povstane národ proti národu… atd. jsou znameními, která se mají vyplnit před Kristovou „parousií“ a svědčí o její blízkos­ti. Proto nemohou být znamením toho, že „parousia“ již nastala. Ježíš znovu připomíná, že jeho příchod bude osobní, ve veliké moci a slávě, s mnohými anděly: „Tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou.“ (Mat 24:29-31; EP)

Kristova parousia přesně vypočítaná, nebo nenadálá?

Pán Ježíš zdůrazňuje, že jeho druhý příchod (parousia) bude stejně překvapivý a nenadálý, jako náhlost příchodu potopy: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky — takový bude i příchod (parousia) Syna člověka.“ (Mat. 24:38-39; EP) Kristus nás proto vyzývá: „Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.“ (verš 42).


Co zásadního bude ukončeno při Kristově příchodu?

Apoštol Pavel upozorňuje na zásadní změnu, k níž dojde při Kristově druhém příchodu. Jedná se o ukončení platnosti večeře Páně: „Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.“ (1. Kor. 11:26) Kdyby se Kristův příchod skutečně udál v roce 1914, jak učí svědkové Jehovovi, podle Písma by večeře Páně ještě v témže roce zákonitě pozbyla své platnosti. Svědkové Jehovovi však večeři Páně slaví stále. Je zde tedy jednoznačně vidět rozpor mezi učením svědků Jehovových, jejich vlastní praxí a mezi tím, co učí Písmo. Ve světle Písma je tedy třeba nekompromisně odmítnout učení o tom, že Ježíš Kristus neviditelně přišel v roce 1914, čímž měla podle svědků Jehovových začít jeho neviditelná přítomnost v královské moci.


Kdy nastala Kristova neviditelná přítomnost?

Vedení svědků Jehovových se také odvolává na Kristova slova „svět mne více neuzří“ ve snaze dokázat, že Kristův druhý příchod je pro svět neviditelný. Zde je třeba upozornit na souvislost, v jaké Pán Ježíš tuto větu vyslovil, a vše se tím vyjasní. Co se týká Kristovy přítomnosti v královské moci, ta je přece v Kristově církvi skutečností už od letnic — Mat. 28:18, Žalm 110:2, Zj. 17:14. Ježíš svým učedníkům zaslíbil, že se k nim vrátí duchovně (i spolu s Otcem) již krátce po svém odchodu do nebe: „Nenechám vás tu jako sirotky. Zase k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mne už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte… V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás… kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec, a i já ho budu milovat a zjevím se mu.“ (Jan 14:18-21; Pe). Učedník Juda se ptá: Jak to, že se chceš zjevit nám, a ne světu? Ježíš mu odpověděl: „Miluje-li mě kdo, bude zachovávat moje slovo, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova.“ (verše 2224). Pán Ježíš se dá poznat (zjeví se) jen tomu, kdo jej miluje. Tomu, kdo odmítá Kristovo slovo a netouží po poznání Kristovy lásky (tedy světu), se „nezjeví“. Z kontextu celé kapitoly září jasná pravda, že Ježíš se tu zmiňuje o svém duchovním příchodu, o své duchovní přítomnosti, která se stala skutečností o letnicích 33 n. l., aby Jeho církev nezůstala opuštěná a mohla správně fungovat: „Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ (verš 8; KB) O svém druhém viditelném příchodu, spojeném s vytržením své církve však hovoří na jiných místech. (Jan 14:2-4; Matouš 24; Marek 13; Lukáš 21. kapitola; a dále 1. Kor. 15:22-23; 1. Tes. 4:13-18; 2. Tes 2:8; 1.Pe. 4:13; 2. Pe. 3; 1. Jana 3:2-3; Zj. 1:7; 6:15-16)


Jak Krista „uvidí i ti, kteří ho probodli“?

Pro větší ucelenost je zde i zamyšlení nad textem „každý ho uvidí, i ti, kteří ho probodli“. (Zj. 1:7; Pe) Svědkové Jehovovi jej komentují následovně: „Kdyby se měl Kristus viditelně objevit na nebi, je jasné, že by ho nevidělo ,každé oko‘. Kdyby se objevil například nad Austrálií, nebylo by ho vidět v Evropě, Africe a Americe.“ (Rozmluvy z Písem, str. 138)

Kdo z lidí může jakkoli, byť i jen věroučně, omezit Kristovu schopnost objevit se (i společně s anděly) v prostoru například nad Austrálií a zároveň i nad ostatními světadíly? Je jistě absurdní omezovat Kristovu moc tak, jak to dělají svědkové Jehovovi. Existuje z hlediska Písma či z jakéhokoli jiného hlediska nějaký důvod, aby Kristus byl vidět pouze nad jedním kontinentem? Kristus prostě nějak způsobí, aby ho uvidělo každé oko! Je důležité připomenout, že již nepřijde ve stejném těle, v jakém odcházel do nebe před zraky svých učedníků; to by jej skutečně mohlo uvidět jen omezené množství lidí. Přijde v oslaveném těle, od jehož moci bezbožní zahynou. (2.Tes. 2:8-10) Sám Pán Ježíš prorokuje, že jeho příchod bude ve veliké moci a slávě a také s mnohými anděly. (Mat. 24:2931)
Ze všech shora uvedených souvislostí je zjevné, že se nejedná o žádnou symboliku, ale o doslovný popis budoucí viditelné události.


Shrnutí

Ukázali jsme si že Kristova neviditelná přítomnost nastala již o letnicích 33 n. l. Učení, že Kristus je „v tajných úkrytech“ (neviditelně přítomen), nemáme věřit, protože jeho příchod (parousia) bude zřejmý jako když blesk ozáří oblohu. (Mat. 24:2527) Kristův druhý příchod (parousia) bude stejně nenadálý, jako náhlost příchodu potopy. (Mat. 24:3839) A podle 1. Kor. 11:26 bude s příchodem Krista ukončena platnost Pánovy večeře. Učení svědků Jehovových ohledně roku 1914 je tedy naprosto neudržitelné.

OV