Archiv rubriky: Top citáty ze Strážných věží

Top citáty ze Strážných věží

Top citáty ze Strážných věží roku 1998

  Strážná věž 1. leden, strany 10-11, odstavec 16: „Odpadlíci narušili duchovní rovnováhu několika málo jedinců, kteří naslouchali jejich jedovaté propagandě.“   Strážná věž 15. ledna, strana 28: „Někdy jsou sdělovací prostředky a úřady oklamány duchovními či odpadlíky a dávají nám nesprávné nálepky, nesprávně vysvětlují naše křesťanské názory a způsob života. . . . Připustíme, aby nás tito lidé, které Satan zaslepil, zastrašili, vzali nám odvahu a přiměli nás, abychom se za dobrou zprávu styděli? Dovolíme, aby lži o pravdě měly neblahý vliv na naši pravidelnou účast na shromáždění a kazatelskou činnost?“   Strážná věž 1. března, strana 5: „Když jsou tedy ve jménu církve páchány hrůznosti, neměla by být volána k odpovědnosti instituce, ale lidé z církve. Dává to smysl?“   Strážná věž 15. března, strana 11: „V podstatě členové kterékoli náboženské skupiny, kteří jsou […]

Top citáty ze Strážných věží roku 1997

  Strážná věž 15. února, strana 5: „Některé vlády nebo jednotliví vládci uplatňují různé metody, jak myšlení ovládat: používají třeba drogy nebo chirurgii, a tak své oběti připravují o nádherný dar svobodné vůle. Netěší nás snad, že se můžeme rozhodovat sami, třebaže se tento dar dá zneužít? Kdyby nás vláda či panovník chtěli o svobodnou vůli připravit, neodsoudili bychom to snad?“   Strážná věž 1. března, strana 4: „Fundamentalisté touží po starých jistotách a někteří usilují o to, aby svou společnost a národ přivedli zpět k tomu, co považují za řádné mravní a naukové pilíře. Dělají vše, co je v jejich silách, aby druhé lidi přinutili žít podle „správného“ mravního kodexu a naukové soustavy. Fundamentalista je pevně přesvědčen, že má pravdu, kdežto ostatní se pletou.“   Strážná věž 1. dubna, strana 4: „Fundamentalistická náboženství se […]

Top citáty ze Strážných věží roku 1996

  Strážná věž 1. leden, strana 30: „Jehova svým duchem odhaluje hluboké pravdy Božího slova a dělá to prostřednictvím svého oddaného otroka, který věrně uveřejňuje „pokrm v pravý čas“.“   Strážná věž 1. února, strana 14, odstavec 23: „Jestliže se rozhodneme pro vyšší vzdělání, mělo by nás k tomu podněcovat přání obstarat si dostatečné finanční prostředky, abychom mohli Jehovovi sloužit co nejvíce v křesťanské službě.“   Strážná věž 1. února, strana 23, odstavec 6: „Jestliže se ti v srdci začaly ozývat byť i jen nepatrné pochybnosti o Jehovovi, o jeho Slovu nebo o jeho organizaci, rychle začni pracovat na jejich odstranění, než se rozbují do takové míry, že by ti mohly víru zničit.“   Strážná věž 15. února, strana 8, odstavec 1: „PRAVDĚPODOBNĚ sis povšiml, že v dnešní době má opravdovou radost jen málo […]

Top citáty ze Strážných věží roku 1995

  Strážná věž 1. leden, strana 18, odstavec 15: „Tito mladí lidé se přesvědčili, že průkopnická služba je tou nejlepší ochranou před zneužíváním drog, před nemravností a násilím, které v té zemi bují na mnoha školách.“   Strážná věž 15. ledna, strana 6: „Ve svém inspirovaném Slovu — návodu, který ukazuje, jak mohou lidé zůstat naživu— náš Tvůrce zakazuje používat krev za účelem záchrany života.“   Strážná věž 15. února, strana 9, odstavec 4: „Mnozí křesťané, kteří doufali, že budou patřit k oněm „milionům“, jež nikdy nezemřou, již zemřeli.“   Strážná věž 1. dubna, strana 27: „C. T. Russell, první prezident Watch Tower Society, dostal jednou otázku, proč se nebrání proti pomluvám. Odpověděl: „Kdyby se člověk zastavil, aby kopl každého psa, který na něho štěká, daleko by […]

Top citáty ze Strážných věží roku 1994

  Strážná věž 15. ledna, odstavec 5, strana 17: „V roce 1919 byla totožnost tohoto otroka zjištěna; zjistilo se, že to je ostatek pomazaných křesťanů. Je zastoupen vedoucím sborem a od té doby je středem teokracie na zemi.“   Strážná věž 15. únor, strana 6: „Pokoušeli se na vás někdy svědkové uplatnit takzvané vymývání mozku? Použili na vás někdy metody, kterými by vás chtěli psychicky ovládnout?‘ Nepochybně upřímně odpovíte „ne“. Kdyby svědkové takové metody používali, bylo by nesmírně mnoho obětí odporujících jakémukoli tvrzení ve prospěch svědků Jehovových.“   Strážná věž 15. únor, strana 6: „Je zjevné, že svědkové Jehovovi mají tak daleko ke kultovnímu náboženství, jako měl Ježíš k nenasytnosti a opilství.“   Strážná věž 1. březen, strana 30: „Představ si, jakou radost budou mít lidé, kteří […]

Top citáty ze Strážných věží roku 1993

  Strážná věž 15. ledna, strana 18: „Kéž všichni dále horlivě podporujeme věrného a rozvážného otroka. Jedině tak budou moci všichni lidé podobní ovcím jednoho velmi blízkého dne slyšet radostná slova…“   Strážná věž 1. březen, odstavec 18, strana 18: „Lidé, kteří zůstávají ve světě, zavrhli poznání o Bohu a zatvrdili vůči němu své srdce, a tím se sami odřízli od pravého zdroje života.“   Strážná věž 15. března, strana 32: „Bratr Franz byl skromný, pokorný, pracovitý a velmi činorodý služebník, kterého Jehova Bůh mocným způsobem používal jakožto člena „věrného a rozvážného otroka“, aby pomáhal při poskytování duchovního pokrmu ‚čeledi‘ i jejím druhům.“   Strážná věž 1. dubna, odstavec 12, strana 16: „S jistotou lze říci, že pravou organizací, která dnes nese světlo, je společnost nového světa svědků Jehovových.“   Strážná věž […]

Top citáty ze Strážných věží roku 1992

  Strážná věž 1. leden, odstavec 5, strana 9: „Projevují živý zájem o činnost průkopníků a povzbuzují ty, kteří by se mohli stát průkopníky, často své vlastní děti, aby si z průkopnické služby udělali životní dráhu, která předčí všechny ostatní.“   Strážná věž 15. leden, odstavec 19, strana 14: „Můžeme tudíž používat i peněz správným způsobem, abychom upevňovali své přátelství s Jehovou Bohem a Ježíšem Kristem. To se dá dělat například tak, že radostně používáme toho, co máme, abychom poskytli pomoc lidem, kteří jsou skutečně v nouzi, a abychom vynakládali své hmotné prostředky k podpoře zájmů Božího království.“   Strážná věž 15. leden, odstavec 15, strana 17: „Společnost příležitostně využívá stránek tohoto časopisu, aby čtenáře upozornila, že mají přednost poskytovat dobrovolné dary na celosvětové dílo kázání o Království.“   Strážná věž 15. leden, strana […]

Top citáty ze Strážných věží roku 1991

  Strážná věž 1. leden 1991, odstavec 13, strana 22 – 23: „Je potěšující vidět, jak dnes tolik dětí svědků Jehovových uplatňuje tato slova a využívá let dospívání k přípravě na život ve službě Jehovovi plným časem a jak zahajují tuto nejvelkolepější kariéru hned po absolvování školy.“   Strážná věž 15. leden 1991, odstavec 19, strana 20: „Boží lid se v teokratické škole kazatelské služby učí také to, že by měl závěr proslovu nebo rozhovoru přímo souviset s námětem, měl by posluchačům ukázat, co mají dělat a měl by je k tomu povzbudit. V kazatelské službě dům od domu je nutné majiteli domácnosti jasně ukázat, jaké jednání se od něj očekává, například že přijme biblickou publikaci nebo že bude souhlasit s dodatečnou návštěvou.“   Strážná věž 1. února 1991, strana 9: „Vpravdě ti říkám dnes,“ […]

Badatelé Bible © 2014-2018 Frontier Theme