Rubrika: Nauky svědků Jehovových

Nauky svědků Jehovových

Literární odpad vs. nenahraditelný duchovní pokrm

  Jako dozorce služby byla moje odpovědnost zásoba literatury v sále Království a dohled nad pultíkem s literaturou. Protože služebník pro literaturu byl věkem starší bratr, který špatně ovládal počítač, zadávání inventury literatury na webu JW.org jsem dělal sám. V září 2015 jsem jako obvykle přes web JW.org zadal přehled stavu literatury. Asi za měsíc jsem do emailové schránky na JW.org dostal dopis od odbočky. V dopise byl seznam literatury a instrukce, že tyto staré položky mají být skartovány. Předal jsem dopis služebníkovi pro literaturu a hodil jsem to celé za hlavu. Po šesti měsících, v únoru 2016, jsem zadával opět přehled stavu literatury. Protože služebník pro literaturu na instrukce z dopisu také zapomněl, nedošlo k žádné změně. Krátce po odeslání jsem dostal další dopis z odbočky. Tentokrát byl tón dopisu […]

Ježíš je Jehova

  Ježíš je Jehova   Ježíš   JHVH       Jan 1:3 – Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. Stvořitel Iz 48:13 – Ano, má ruka založila zemi a má pravice rozestřela nebesa; volám na ně a společně se postaví. Kol 1:16-17 – neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je přede vším a všechno v něm spočívá.   Iz 40:28 – Což to nevíš? Cožpak jsi neslyšel, že věčný Bůh, Hospodin, stvořitel končin země, neochabne ani se neunaví? Jeho rozumnost je nevyzpytatelná. Heb 1:10-12 – A: ‚Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých […]

Posouzení současného daru proroctví a jazyků

  V poslední době se na nás obrací větší množství našich čtenářů s otázkou, jak je to vlastně s dary v současnosti. Pro ty, které zajímá tato otázka, je k dispozici přesný zápis dvou přednášek profesora Nathana Busenitze o této problematice. Je to zajímavý biblický rozbor a také zajímavý pohled na tuto otázku. Touto cestou chceme také poděkovat týmu Reformace.cz, který nám tyto přesné zápisy zpřístupnil. Profesor Nathan Busenitz začal vyučovat na vysoké škole od roku 2000 a v současnosti vyučuje jako univerzitní profesor na The Master’s Seminary (TMS), v Sun Valley, v Californii, kde vyučuje historii církve a apologetiku. Je také plodným autorem náboženských knih. Zápis dvou přednášek na téma darů je k dispozici v PDF souborech zde: Slovo od Pana – Nathan Busenitz Charismaticke podvrhy – Nathan Busenitz   Autor: facilis  

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vs. svědkové Jehovovi

  Zákon o ochraně osobních údajů (celým názvem zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) je základním právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je ochrana občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. Provádění zákona realizuje především Úřad pro ochranu osobních údajů. GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti. Nařízení GDPR představuje nejkomplexnější úpravu a regulaci práce s osobními údaji. Zavádí řadu nových pojmů a kategorií. Vedle tradičních údajů, které jsou obecně chápány jako osobní, sem patří i údaje technického rázu (IP […]

Svědkové Jehovovi a dopis Galaťanům

  O křesťanství a křesťanech v Galácii máme v dopise Galaťanům velmi podrobnou zprávu. Tyto informace je možné částečně použít pro vysvětlení situace v dnešních sborech Svědků Jehovových. Jak? Podívejte se na podrobně vypracovanou úvahu na toto téma v níže připojeném souboru. Ke stažení v PDF souboru: Svědkové Jehovovi a dopis Galaťanům   Autor: facilis

Odkrýváme S K R Y T O U tvář organizace svědků Jehovových – protest v Polsku ve městě Twardogóra 31. 3. 2018

  Nejvýznamnějším dnem v roce pro všechny svědky Jehovovi je den, kdy se koná památná slavnost, tedy v tomto roce to byl 31. březen 2018. Při této příležitosti se také konala v Polsku ve městě Twardogóra protestní akce proti praktikám svědků Jehovových. Odkrývání skryté tváře organizace svědků Jehovových je v dnešních dnech velmi důležitá činnost, protože společnost Strážná věž se postupem času snaží více a více schovávat svou pravou tvář nejen před širokou veřejností, ale zejména před svými vlastními členy. Podívejte se, jak to dělají naši polští přátelé. Traktát (Odkrywamy SKRYWANE oblicze organizacji ŚWIADKÓW JEHOWY), který tyto praktiky popisuje a který byl nabízený na tomto protestu široké veřejnosti je ke stažení zde.     Autor: facilis

Bible – odkud a od koho?

Novodobý čtenář Bible může dnes vejít do křesťanského knihkupectví ve své zemi a vybrat si tady mezi různými překlady Bible ve svém jazyce. Kniha, kterou si chce koupit, bude mít standardní formát a bude jako Bible snadno rozeznatelná – bude to 66 knih rozdělených do Starého a Nového zákona, s příslušnými kapitolami a verši. Budoucí majitel výtisku Bible zběžně prolistuje několik exemplářů, zvolí si ten, který se mu bude nejvíce líbit nebo vyhovovat jeho studijním potřebám, zaplatí a odejde. Jak jednoduše všechno proběhlo. Jak snadno si dnes člověk může koupit tři a půl tisíce let historie! Odpověď na tuto otázku a mnoho jiných zajímavostí, se můžete dozvědět v práci Bible – odkud a od koho? Ke stažení v PDF souboru zde: Bible – odkud a od koho? Autor: facilis

Kritika – Kdy byl zničen starověký Jeruzalém? O čem svědčí klínopisné texty?

Svědkové Jehovovi věří, že starověký Jeruzalém byl zničen v roce 607 př. n. l. Jak se na toto datum dívají dnešní historikové. A co říkají o tomto datu klínopisné texty? Odpovědi na tyto otázky vám může pomoct najít vědecká studie od Douga Mason, který se těmito otázkami zabýval ve své práci. Tato práce je k dispozici ke stažení v PDF souboru: Kritika – Kdy byl zničen starověký Jeruzalém. O čem svědčí klínopisné texty. Doug Mason 2011 Autor: facilis

Spory o Trojici

Ve 3. – 5. století po Kristu byla definována křesťanská ortodoxie, která v podstatě přežila až do naší doby. Ani velké otřesy, jimiž církev prošla v dobách reformace a protireformace, neznamenaly zásadní změnu v půdorysu křesťanské teologie ať už katolické či evangelické. Pravda, ve všech staletích existovaly okrajové a někdy i vyloženě heretické proudy. Ty se za reformace a v pozdějších dobách vynořovaly více než kdy jindy, částečně ovšem proto, že lidé mohli svobodněji vyjadřovat své názory. V dnešní době náboženské svobody, kdy každý může bez nějakých sankcí zastávat a šířit názor, jaký chce, je celkem pochopitelné, že se objevují lidé, kteří klasickou křesťanskou ortodoxii zpochybňují. V tomto krátkém spisku se budeme věnovat především dvěma tématům, a sice otázkou Trojice a otázkou Kristova božství. Ke stažení v PDF souboru zde: Spory o Trojici Autor: facilis

Christologické texty

Překlad nového světa se stal ideologickým nástrojem, který má čtenářům pomoci pochopit a pojmout poselství svědků Jehovových bez výhrad a pochybností. Místo toho, aby se stal pomocí na cestě ke Kristu, zavádí čtenáře v důležitých místech, zejména o Kristově božství. Apoštol Pavel varoval v dopise Galaťanům 1.7: „Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.“ Podívejte se na velmi dobře zpracovanou práci, která může pomoci pochopit, jak se svědkové Jehovovi vzdálili od pravého křesťanství, tedy od jejího skutečného zdroje, Krista. Ke stažení v PDF souboru zde: Christologické texty – Jana Bartošová Autor: facilis

Svědkové Jehovovi a peníze – překrásný život členů vedoucího sboru

Najít odpověď na otázku, proč existují v organizaci svědků Jehovových dvojí měřítka, zejména v otázce postoje k penězům, není vůbec jednoduché. Na druhé straně, samotná historie svědků Jehovových od její začátku, může pomoci tuto otázku rozkrýt. Proto jsme se pokusili prozkoumat začátky vznikání tehdy známé „náboženské organizace“ Badatelů Bible, a zejména jejich dvou nejdůležitějších představitelů Charlse Taze Russella a Josepha Franklina Rutherforda. A právě historie nám pomohla, alespoň částečně pochopit, že tyto dvě osobnosti, zanechali jakýsi vzorec, který zůstal zapouzdřen v organizaci svědků Jehovových až do dnešních dnů. Výsledky našeho bádání této organizace můžou být překvapivá, ale to právě koresponduje s tím, jak mistrně dokázali, jak první dva prezidenti této společnosti, tak i současný vedoucí sbor, schovat skutečný cíl a záměr. Chceme se těmto historickým skutečnostem věnovat dále, což ale […]

Miliony nyní žijících lidí nikdy nezemřou

Brožura napsaná J. F. Rutherfordem v roce 1920 a do českého jazyka přeložena v roce 1922, například učila o roce 1925, že v tomto roce se vrátí staří věrní starého zákona, a že v roce 1925 budou lidé již žíti věčně, jak vyplývá také z níže uvedené citace. Doporučujeme si tuto krátkou brožuru přečíst. „Když tomu tak jest, pak máme (až přijde čas, kdy se to svět dozví) všichni, kteří věříme a zákona Božího poslušní jsme, kladný výrok Ježíšův, že nikdy nezemřeme. Jen ze stanoviska toho, že staré řády, starý svět končí a se ztrácí, že rokem 1925 vrátí se staří věrní starého zákona, a že počíná období řádu nových, můžeme tvrditi, že miliony žijícího lidstva nikdy nezemřou; zejména vzato ze stanoviska Bible, která dokazuje, že mnoho milionů v roce 1925 žíti […]

Jak správně oslovovat Boha?

Pokud by se tvůj otec jmenoval Josef, jak bys ho oslovoval: „Josefe“ nebo  „pane Josefe“? Nebo: „Otče“, „táto“, „tati“, „tatínku“? Jistěže tím druhým způsobem, protože ten ukazuje na to, že k němu máme VZTAH.   Jak oslovoval svého Otce, náš vzor – Ježíš Kristus? NIKDY ho neoslovil Jehovo nebo Pane Jehovo! Kromě svého vlastního příkladu, svým následovníkům ve vzorové modlitbě velmi jasně vysvětlil, jak mají oni oslovovat svého Boha: „Náš Otče v nebesích…“   Klíčová otázka k zamyšlení: Proč tedy Svědkové Jehovovi NENÁSLEDUJÍ vzor Ježíše Krista?   Autor: petrvan

Geoffrey Jackson vypovídá před Královskou komisí v Austrálii 14.8. 2015 část I.

Výpověď Geoffrey Jacksna, člena vedoucího sboru svědků Jehovových před Královskou komisí v Austrálii ze 14. 8. 2015, je výpovědí, která trvala celkem více než 3 hodiny. Po důkladném vyslechnutí této výpovědi, je nutné říct, že je to skutečně velmi poučné, protože Geoffrey Jackson byl tázán asistentem soudce na velmi citlivé informace, které se člověk nedozví ani z publikací společností, ale ani z jiných zdrojů. Výpověď zahrnuje tajné informace od způsobu činnosti vedoucího sboru až po důvěrné informace o výborech odboček a jejich činnosti. Chceme ti oznámit, že ve čtyřech částech, zveřejníme na našem YouTube kanále, celou tuto výpověď, samozřejmě přeloženou do českého jazyka. Na první část, se můžeš podívat v níže uvedeném videu, nebo na našem YouTube kanále Badatelé Bible. Autor: facilis

Význam krve v Písmu – odpověď svědkům Jehovovým

Diplomová práce na téma Krev a její význam v Písmu. Povedená práce, která je napsaná se zdravým rozumem a zejména s cílem dát potřebné argumenty nato, aby se svědkové Jehovovi zamysleli nad svým postojem ke krvi. Ke stažení zde: Význam krve v Písmu – odpověď svědkům Jehovovým Autor: facilis