Svědkové Jehovovi versus Zákon o církvích a náboženských společnostech

 

Milí naší přátelé,

v poslední době se na nás stále více obracíte s dotazem, jestli nevíme, zda již někdo řeší, nebo přemýšlí o podání návrhu o znovuprojednání registrace náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, respektive znovuposouzení podmínek působení Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi dle Zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech. Naší odpovědí pro Vás je, že o nikom takovém nevíme.

Na druhé straně, četnost Vašich dotazů na tuto záležitost ukazuje, že o tom mnozí z Vás přemýšlí. Tato skutečnost nás, jako týmu Badatelé Bible, vede k závěru, že bude velmi prospěšné, dát větší prostor pro diskuzi na toto téma. Po delším zvažování těchto skutečností jsme se rozhodli, že v této záležitosti přiložíme ruku k dílu.
Co se týká legislativy, v České republice jsou církve a náboženské společnosti řízeny především Zákonem č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. Další klíčový zákon, jako lex generalis, je Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Jako lex specialis, pak vystupuje Vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Do této legislativy patří ještě jiné zákony a Nálezy Ústavního soudu, ale pro potřeby znovuposouzení podmínek působení Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi v České republice, jsou dostačující pouze první tři výše vyjmenované, tedy:

– Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

– Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

– Vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

Při procesu znovuposouzení podmínek působení Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi v České republice, Ministerstvo kultury zváží zejména podmínky se Zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech a to konkrétně v § 5:

Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností
Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž učení nebo činnost sleduje porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména pokud

a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení,

b) rozněcuje nenávist a nesnášenlivost,

c) podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,

d) závažně narušuje veřejnou mravnost, veřejný pořádek nebo veřejné zdraví,

e) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický nebo fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému nebo ekonomickému poškozování těchto osob nebo jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých nebo omezování jejich práva na vzdělání), nebo zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo

f) je její učení utajováno vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktura církve a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li částí církve nebo náboženské společnosti působící mimo území České republiky.

Z výše uvedené citace ze  Zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, je jasně stanoveno, co nesmí dělat církev nebo náboženská společnost, v opačném případě bude Ministerstvem kultury zrušena. Jakákoli činnost výše uvedena, jakoukoli církev, nebo náboženskou společnost „diskvalifikuje“.
Proto jak vyplývá z výše uvedeného, tým Badatelé Bible zřizuje facebook skupinu „Svědkové Jehovovi versus Zákon o církvích a náboženských společnostech“, která bude sloužit pro Vás, kteří si myslí, že Náboženská společnost Svědkové Jehovovi nesplňuje podmínky registrace a zároveň také ukáže jaký je vlastně skutečný zájem na tuto otázku ze strany veřejnosti (jakási anketa) a konečně, tato skupina může pomoci co nejlépe zformulovat žalobu, která by měla být podána na Policii ČR, a tato žaloba by pak posloužila jako popud, aby Ministerstvo kultury vyzvalo Náboženskou společnost Svědkové Jehovovy, aby od vytýkané činnosti v přiměřené lhůtě upustily. Jestliže registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských společností v činnosti pokračují, ministerstvo zahájí řízení o zrušení registrace.

Další zprávou je to, že se přes naše kolegy na Ukrajině (zřizovatelé největšího ruskojazyčného YouTube kanálu), pokoušíme navázat kontakt se specialistkou na sekty, která také stojí za zrušením Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi v Rusku.

Na druhé straně chceme jasně a zřetelně říct, že tým Badatelů Bible nevystupuje a ani nebude vystupovat jako iniciátor, který chce zrušit organizaci Svědků Jehovových v České republice. Spíše je to reakce na ohlasy Vás samotných a my jako tým Badatelů Bible v případě skutečně objektivních Vámi doložených skutečností, že Náboženská společnost Svědkové Jehovovi není v souladu se Zákonem č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, tento formální proces zprostředkujeme.

Pro ty, kteří nemají facebook, tak nabízíme alternativní řešení, diskutovat a vyjadřovat svoje návrhy a názory na naše známe emaily: badatelebible@seznam.cz; info@badatelebible.cz.
Pokud budete mít nějaké otázky k výše uvedenému, prosím, neváhejte nás kontaktovat na email, nebo přes telefon, který je uveden v Kontaktech.

A prosíme Vás o pomoc, co nejvíce tento příspěvek sdílejte, aby se lidé mohli dozvědět, že se tato otázka již řeší.

Děkujeme za Vaší podporu a také Vaší spolupráci.

Tým Badatelé Bible

 

Autor: facilis

Tady můžete napsat váš komentář