Archiv rubriky: Nauky svědků Jehovových

Nauky svědků Jehovových

Kritika – Kdy byl zničen starověký Jeruzalém? O čem svědčí klínopisné texty?

Svědkové Jehovovi věří, že starověký Jeruzalém byl zničen v roce 607 př. n. l. Jak se na toto datum dívají dnešní historikové. A co říkají o tomto datu klínopisné texty? Odpovědi na tyto otázky vám může pomoct najít vědecká studie od Douga Mason, který se těmito otázkami zabýval ve své práci. Tato práce je k dispozici ke stažení v PDF souboru: […]

Spory o Trojici

Ve 3. – 5. století po Kristu byla definována křesťanská ortodoxie, která v podstatě přežila až do naší doby. Ani velké otřesy, jimiž církev prošla v dobách reformace a protireformace, neznamenaly zásadní změnu v půdorysu křesťanské teologie ať už katolické či evangelické. Pravda, ve všech staletích existovaly okrajové a někdy i vyloženě heretické proudy. Ty se za reformace a v pozdějších dobách vynořovaly více než kdy […]

Christologické texty

Překlad nového světa se stal ideologickým nástrojem, který má čtenářům pomoci pochopit a pojmout poselství svědků Jehovových bez výhrad a pochybností. Místo toho, aby se stal pomocí na cestě ke Kristu, zavádí čtenáře v důležitých místech, zejména o Kristově božství. Apoštol Pavel varoval v dopise Galaťanům 1.7: „Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo […]

Svědkové Jehovovi a peníze – překrásný život členů vedoucího sboru

Najít odpověď na otázku, proč existují v organizaci svědků Jehovových dvojí měřítka, zejména v otázce postoje k penězům, není vůbec jednoduché. Na druhé straně, samotná historie svědků Jehovových od její začátku, může pomoci tuto otázku rozkrýt. Proto jsme se pokusili prozkoumat začátky vznikání tehdy známé „náboženské organizace“ Badatelů Bible, a zejména jejich dvou nejdůležitějších představitelů Charlse Taze Russella a Josepha […]

Miliony nyní žijících lidí nikdy nezemřou

Brožura napsaná J. F. Rutherfordem v roce 1920 a do českého jazyka přeložena v roce 1922, například učila o roce 1925, že v tomto roce se vrátí staří věrní starého zákona, a že v roce 1925 budou lidé již žíti věčně, jak vyplývá také z níže uvedené citace. Doporučujeme si tuto krátkou brožuru přečíst. „Když tomu tak jest, pak máme (až přijde čas, […]

Jak správně oslovovat Boha?

Pokud by se tvůj otec jmenoval Josef, jak bys ho oslovoval: „Josefe“ nebo  „pane Josefe“? Nebo: „Otče“, „táto“, „tati“, „tatínku“? Jistěže tím druhým způsobem, protože ten ukazuje na to, že k němu máme VZTAH.   Jak oslovoval svého Otce, náš vzor – Ježíš Kristus? NIKDY ho neoslovil Jehovo nebo Pane Jehovo! Kromě svého vlastního příkladu, svým […]

Geoffrey Jackson vypovídá před Královskou komisí v Austrálii 14.8. 2015 část I.

Výpověď Geoffrey Jacksna, člena vedoucího sboru svědků Jehovových před Královskou komisí v Austrálii ze 14. 8. 2015, je výpovědí, která trvala celkem více než 3 hodiny. Po důkladném vyslechnutí této výpovědi, je nutné říct, že je to skutečně velmi poučné, protože Geoffrey Jackson byl tázán asistentem soudce na velmi citlivé informace, které se člověk nedozví ani z publikací společností, ale […]

Význam krve v Písmu – odpověď svědkům Jehovovým

Diplomová práce na téma Krev a její význam v Písmu. Povedená práce, která je napsaná se zdravým rozumem a zejména s cílem dát potřebné argumenty nato, aby se svědkové Jehovovi zamysleli nad svým postojem ke krvi. Ke stažení zde: Význam krve v Písmu – odpověď svědkům Jehovovým Autor: facilis

Svědkové Jehovovi soudí vs. svědkové Jehovovi souzeni část I.

Svědkové Jehovovi jsou známy nejen díky své horlivé kazatelské činnosti, ale také díky tomu, že vedou se svými členy neveřejné právní výbory. Jaká je vlastně historie a současnost vylučování v organizaci svědků Jehovových? To všechno se můžeš dozvědět z vícedílného seriálu videí Svědkové Jehovovi soudí vs. svědkové Jehovovi souzeni. Autor: facilis

Svědkové Jehovovi – jak přistupovat k  informacím

Organizace svědků Jehovových ráda zapomíná a prostě mlčí o věcech, které jaksi organizaci nevytvářejí ideální obraz, a dokonce si ráda vymýšlí neuvěřitelné historky, které vykreslují organizaci skoro jako dokonalou. Žel, ale tyto ideální informace nevydrží pod možnou kritikou pozorných čtenářů. Podívej se na video. autor: facilis

Svědkové Jehovovi – Napodobujte jejich víru!

„Pamatujte na ty, kteří mezi vámi poskytují vedení, kteří k vám mluvili Boží slovo, a když pozorně sledujete, k čemu vede jejich chování, napodobujte jejich víru.“ Starší poskytují vedení ve sboru. Jejich víra je hodná napodobení proto, že oni sami napodobují Krista Ježíše. (Strážná věž 2005, 15. září, odstavec 10, strana 22) Jedním vynikajícím příkladem vytrvalosti a víry mezi svědky […]

Techniky manipulace svědků Jehovových

Ač si to uvědomuješ, či ne, organizace Svědků Jehovových má velice účinný a roky propracovaný systém manipulace. Sám jsem jím byl zmanipulován. Možná jsi i ty. Popřemýšlej nyní se mnou nad několika technikami manipulace v porovnání s tím, jak to chodí u Svědků Jehovových. Nyní se vrať v myšlenkách nějaký čas zpátky a v klidu přemýšlej… Začínáš chodit na shromáždění. Slýcháš tam nauky nebo […]

Vychovávej chlapce podle cesty…

Na regionální sjezdu svědků Jehovových v USA v roce 2017, jedno desetileté děvče, které bylo pokřtěné v devíti letech, bylo chváleno na sjezdu zato, že nekomunikuje se svou starší sestrou. Níže uvádíme odkaz na video v angličtině, a pod ním český překlad. (Překlad je od 57 sekundy až do konce tohoto videa) Překlad: „Řečník: Před námi stojí dvě sestry, se […]

Jaká organizace (církev) je ta pravá?

To je velmi palčivá otázka pochybujících Svědků Jehovových o „pravosti“ jejich organizace a mnozí raději zůstanou s vědomím problematických nauk tam, kde jsou, protože si myslí, že Svědkové Jehovovi jsou „nejblíže k pravdě.“ Za roky strávené v této organizaci slyšeli již tisíckrát pojmy „Boží organizace,“ „jediná pravá organizace,“ „vedoucí sbor“ apod. Takže mají v sobě VELMI silně vryto, že něco takového […]

Kdo jsou a kdo nejsou praví křesťané?

1. První křesťané byli známí jako „křesťané“ neboli „kristovci“ – ti, co patří Kristu. Ne jako „Svědkové Jehovovi“ – ti, co patří Jehovovi. Oni plně patřili Kristu, za něho v arénách umírali, ne za Jehovu! Svědkové Jehovovi říkají, že patří Jehovovi. Jehovovi patřili Židé, když byla ještě v platnosti Stará smlouva. Stará smlouva byla smlouvou mezi Jehovou […]

Svědkové Jehovovi a postoj k vlajce – k zamyšlení

Viděli jste již někdy národní vlajku nějakého státu v rukou svědka Jehovova, nebo na nějaké budově, která patří svědkům Jehovovým? Něco takového jen stěží můžete vidět. Proč? Protože organizace svědků Jehovových učí, že: – vlajka má formát náboženský („Vlajky v dřívějších dobách byly téměř ryze náboženského charakteru. . . Národní zástava Anglie— červený svatojiřský kříž — byla […]

Svědkové Jehovovi platí každý den 4000 amerických dolarů za ukrývání pedofilie

  Dne 9. listopadu 2017, Kalifornský soud uložil svědkům Jehovovým pokutu 4000 amerických dolarů každý den, dokud nepředloží odpovídající dokumenty ohledně pedofílie, které jsou tajně přechovávány společností Wachtower, jak je vidět i z níže uvedené citace rozsudku Kalifornského soudu: „…Following Lopez, supra, 246 Cal.App.4th 566, the court granted Padron’s motion, sanctioning Watchtower $2,000 per day for every day Watchtower […]

Svědkové Jehovovi a spiritismus

  V roce 1950 svědkové Jehovovi vydali svůj vlastní překlad: Překlad Nového Světa křesťanských řeckých písem v angličtině. V šedesátých až osmdesátých letech dvacátého století, se několikrát publikace společnosti odvolávají na Bibli spiritisti Johannese Grebera, pro podporu svého vlastního Překladu Nového Světa křesťanských řeckých písem a pro podporu svého učení. Společnost Strážná věž dobře věděla, kdo je Johannes […]

Svědkové Jehovovi prodali The Towers v Brooklynu

  Svědkové Jehovovi prodali svoji největší perlu ze svých vlastních nemovitostí „The Towers“ v Brooklynu, za přibližně 200 milionů dolarů, tedy za neuvěřitelných 4 400 000 000 Kč. Více se můžete dočíst na níže uvedených webových stránkách: http://www.brooklyneagle.com/articles/2017/11/1/jehovahs-witnesses-sell-towers-storied-brooklyn-heights-hotel

Změny nauk svědků Jehovových

  V souladu s učením Společnosti Strážná věž, se pravda stává postupně jasnější, až do úplného pochopení. Strážná věž 2014, 15. květen na straně 28, to potvrzuje: „To, že pozemská část Jehovovy organizace postupuje kupředu, se projevuje v mnoha oblastech. Například stále víc rozumíme biblickým pravdám. Je to v souladu se slovy „stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které […]

Historie versus svědkové Jehovovi

Český historik a univerzitní pedagog docent Jan Pečírka dokončil v roce 1979 se svým týmem dalších historiků jedno z nejvýznamějších děl, které se zabývalo starověkem v době Československa (PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979, 1091 s. Světové dějiny). Do dnešního dne, skoro po 40 letech toto dílo nebylo překonáno, nejen kvůli jejímu rozsahu, ale také díky své […]

Jsi synem Božím nebo synem ďáblovým?

Synové Boží vlastní svědectví o svém přijetí a smíření s Bohem. Synové ďáblovi jej nevlastní. Kdysi obdržel kladné svědectví i Ábel; Kain však nikoli. Synům ďáblovým chybí nové narození — jsou narození pouze z těla. Synům Božím nové narození nechybí – jsou narození z Ducha. Boží slovo přikládá tomuto tématu zvláštní důležitost. Sám Pán Ježíš promlouvá ke každému z nás: „Musíte se znovu […]

Co je podle Písem podstatou Ducha svatého?

Je Duch Boží jen účinnou silou, nebo je naopak inteligentní podstatou Boha samého? Kdyby byl Duch Boží jen účinnou silou, bylo by možné jej zarmoutit? Můžeme Duchu svatému lhát a pokoušet jej? Může Duch Boží udělovat dary, jak sám chce? Může si nás pro sebe oddělovat ke službě? Může si nás povolávat a posílat, kam chce? Oznamuje […]

Bude vzkříšení k soudu za ničemné skutky?

Zbavuje nás smrt hříchu? Chrání nás smrt před vzkříšením k soudu? Kdo bude vzkříšen k soudu? Co k tomu říká apoštol Pavel? Co k tomu říká sám Pán Ježíš? Jak je to s hříchy z nevědomosti? Jak skutečně získat odpuštění? Svědkové Jehovovi odmítají učení o vzkříšení lidí, které má čekat za jejich zlé činy odsouzení. V knize Rozmluvy z Písem na str. 403 uvádějí: „Kdybychom […]

Druhý příchod Ježíše Krista – bude viditelný, nebo se již udál v roce 1914?

Rok 1914 — proč to nelze přijmout? Znamení — před Kristovou parousií, nebo během ní? Kristova parousia — přesně vypočítaná, nebo nenadálá? Co zásadního bude ukončeno při Kristově příchodu? Kdy nastala Kristova neviditelná přítomnost? Následující texty Písma dokazují, že druhý Kristův příchod (parousia) je událostí budoucnosti, nikoli minulosti. Svědkové Jehovovi však učí, že Kristus přišel neviditelně […]

Znovuzrození – jen pro 144 000 pomazaných, anebo pro všechny křesťany?

V roce 1935 došlo v učení svědků Jehovových ke změně. Věřící byli roz­děleni na dvě skupiny s rozdílnými nadějemi. Pro „malé stádo“ 144 000 spoluvládců s Kristem byla určena naděje pro život v nebi; pro „velký nesčíslný zástup“ poddaných Božího království zbyla naděje pouze pro život na zemi. Od té chvíle mohli přijímat znovuzrození jen ti, kdo cítili, že patří […]

Věrný a rozvážný otrok

Vedoucí sbor, nebo jen příklad pro naši bdělost a věrnost? Vedoucí sbor svědků Jehovových se sídlem v Brooklynu (USA) se pokládá za jedinou Kristem ustanovenou skupinu na světě, která je oprávněna vést pravý Boží lid (domácnost víry). Jako základ pro toto tvrzení používá vlastního výkladu Kristových slov z Mat. 24:45-47, a to např. v knize Rozmluvy z Písem, na str. 331: „Ježíš řekl, že […]

Večeře Páně – jak často?

Mluví Písmo o památné slavnosti — anebo o večeři Páně? Zve nás Pán Ježíš k památné slavnosti — anebo k večeři? Máme se účastnit večeře Páně — ale přitom „nevečeřet“? Slavnost pouze jednou v roce, nebo lámání chleba kdykoli? Večeří Páně se zabývá i časopis Strážná věž z 1. února 2011, a to na str. 21, v článku „Jste připraveni na nejdůležitější den v roce?“. Článek uvádí: „Pouhých […]

Večeře Páně – jen pro 144 000, nebo pro všechny?

Jaké vysvětlení mají svědkové Jehovovi pro skutečnost, že počet 144 000 byl překročen nejméně o 40 milionů, a to pokud počítáme pouze křesťanské mučedníky? Svědkové Jehovovi učí, že večeři Páně smí dnes přijímat pouze ostatek z doslovných 144 000 vládců Božího království, kteří jsou jako jediní pod novou smlouvou s Kristem. V knize Rozmluvy z Písem na str. 239 pod nadpisem „Kdo má přijímat chléb […]

David a Jan Křtitel – (ne)budou v nebi?

V jakém smyslu „nevystoupil David do nebes“? Proč i „menší v království nebeském“ je větší než Jan Křtitel? Kdo je „potomstvem Abrahamovým“? Jak je „ospravedlněno“ Abrahamovo potomstvo? Proč je v Písmu vždy důležitý kontext? V knize svědků Jehovových Rozmluvy z Písem na str. 418 čteme: „Jehovův duch působil na Davida a ,mluvil‘ skrze něho (1. Sam. 16:13; 2. Sam. 23:2), ale Bible […]

Biblické modlitby ke Kristu

Prosby ke Kristu, vzývání jeho jména, děkování, atd. Tento stručný přehled Biblických textů je možné půjčovat, darovat nebo citovat svědkům Jehovovým, kteří odmítají oslovit Pána Ježíše Krista prosbami, vzýváním jeho jména, děkováním, apod. Následující příklady apoštolů a učedníků mohou promluvit do jejich mysli i srdce. Více na Biblické odpovědi křesťana na otázky svědků Jehovových. Pán Ježíš nás ujišťuje, že […]

Nesplněné prorocké předpovědi

1874  1914  1915  1918  1925  1941  1975 Co na to Písmo? V knize svědků Jehovových Rozmluvy z Písem je na str. 94 uvedena jedna z rad, jak mohou jejich členové mluvit s jinověrci: Jestliže někdo řekne: ‚Náš pan farář říkal, že svědkové Jehovovi jsou falešní proroci‘ – Mohl bys odpovědět: ‚Jistě budete souhlasit, že takové vážné obvinění by mělo […]

Královské kněžstvo a 144 000

Kdo nese podle Písma název „královské kněžstvo? Bude v novém Jeruzalémě přebývat jen 144 000 osob? Může někdo zůstat mimo nový Jeruzalém a přežít? Jak zní nová píseň a kdo se jí může „naučit“? Nese označení „panny“a „panicové“ jen přesný počet 144 000 osob? Podle učení svědků Jehovových náleží titul „královské kněžstvo“ jen doslovným 144 000 pomazaným vládcům Božího království (viz […]

Badatelé Bible © 2017 Frontier Theme